Решение №168 от 9.6.2014 по гр. дело №5276/5276 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 168

София, 09.06.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр.д. № 6795 по описа за 2013 г. приема следното:
Производството е по реда на чл.282, ал.5 от ГПК.
Постъпила е молба от И. Н. Д. и едноличен търговец Й. М., действаща под фирмата „Т.-Й. М. за освобождаване на внесената сума от 7 270,30 лв., послужила като обезпечение за спиране изпълнението на решение без дата, постановено по гр. д. № 12149 по описа за 2010 г. на Софийския градски съд, ГК, ІV „Б” въззивен състав, в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение за осъждане на И. Н. Д. да заплати на [фирма] 7 270, 30 лв. обезщетение по чл.59 от ЗЗД. Молителите желаят внесеното обезпечение да бъде върнато по сметка на едноличния търговец, посочена в молбата.
Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Трето отделение, намира, че искането е допустимо и основателно.
Едноличният търговец Й. М. е декларирала, че всички лихви върху главницата и присъденият адвокатски хонорар са и заплатени. Страните са се споразумели, че след освобождаването на гаранцията и превеждането и по сметка на едноличния търговец главницата на задължението също ще бъде издължена и едноличният търговец няма да има други претенции. Следователно с освобождаване на обезпечението и превеждането му по сметка на кредитора въззивното съдебно решение ще бъде изпълнено, с което ще отпадне обезпечителната нужда.
Воден от горното, съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСВОБОЖДАВА внесеното от И. Н. Д., ЕГН [ЕГН], съдебен адрес [населено място], [улица], етаж , адвокат С. Е. Б., обезпечение в размер на 7 270,30/ седем хиляди двеста и седемдесет лева и тридесет стотинки/ лв. по сметката на Върховния касационен съд за спиране на изпълнението на решение без дата, постановено по гр. д. № 12149 по описа за 2010 г. на Софийския градски съд, ГК, ІV „Б” въззивен състав, в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение за осъждане на И. Н. Д. да заплати на [фирма] 7 270, 30 лв. обезщетение по чл.59 от ЗЗД.
Сумата да се преведе по сметката на [фирма] с ЕИК[ЕИК], открита в лева в [фирма]- IBAN: [банкова сметка].
Копие от настоящото определение, ведно с копие от молба вх. №6693 от 10.07.2013 г. 1739 от 19.02.2013 г. и копие от платежното нареждане от 26.07.2013 г. да се предадат в счетоводството на Върховния касационен съд.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар