Решение №17 от 41656 по гр. дело №2640/2640 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 17
ГР. С., 17.01.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 2.01.2014 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия М. И. гр.д. №5628/13 г., намира следното:

Производството е по чл.248 от ГПК.
Постъпило е искане от Р. Р. за изменение на постановеното в производство по чл.303 и сл. от ГПК решение по делото в частта за разноските с намаляването им поради прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение, на осн. чл.78, ал.5 ГПК.
Искането е недопустимо. В практиката на ВКС – ТР №6/13 г. на ОСГТК, т.11 и опр. по ч.гр.д. №1414/13 г. на второ г.о., е прието, че „разпоредбата на чл. 78, ал. 5 ГПК дава възможност по искане на насрещната страна да бъде намалено дължимото адвокатско възнаграждение, когато то се явява прекомерно с оглед фактическата и правна сложност на делото. Това искане следва да се заяви от страната след като е имала възможност да се запознае с претендираните от противната страна разноски и преди съдът да се произнесе по разноските. Срокът за предявяване на искане по чл. 78, ал. 5 ГПК е до приключване на устните състезания в съответната инстанция, в който срок по принцип се правят всички искания, свързани с разноски. Само ако разноските са присъдени в производство, по което страните не са били призовавани за открито съдебно заседание и редът за размяна на книжа не осигурява на страната възможност да се запознае с представените от насрещната искания и доказателства във връзка с разноските /като например в производство по чл. 288 ГПК, когато не се допуска касационно обжалване/, тогава искането по чл. 78, ал. 5 ГПК би могло да бъде заявено по реда на чл. 248 ГПК след постановяване на съдебния акт по делото”.
В случая подадената от Р. Р. молба за отмяна е разгледана в о.с.з. по реда на чл.307 от ГПК. Искането по чл.78, ал.5 от ГПК е следвало да се направи до приключване на устните състезания в това производство, а направено по реда и в срока по чл.248 от ГПК е недопустимо.
Затова ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Р. Р. за изменение на постановеното по делото решение на ВКС в частта за разноските с намаляването им поради прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение, на осн. чл.78, ал.5 ГПК.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок с частна жалба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар