Решение №17 от 43510 по тър. дело №2162/2162 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 17
гр. София, 14.02.2019 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 30 януари, две хиляди и деветнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

и при участието на секретаря Силвиана Шишкова, като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №2162/18 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.303 ал.1, т.5 от ГПК.
Подадена е молба вх.№1427/ 12.02.2018 от управителя на „ФМК” ООД –гр. София за отмяна по реда на чл.303 и следващите ГПК на влязло в сила решение №172/10.04.2017 по т.д. № 2312/15 на ВКС,Първо т.о..
В молбата за отмяна се навеждат доводи за наличие на основание по чл. 303 ал.1, т.5 от ГПК: молителят като ответник по КЖ на „Голд Ойл” ООД срещу решение № 172/10.04.2017 г. по т.д. № 149/2015 по описа на ПАС е бил лишен от възможност за участие чрез свой представител в процеса пред ВКС, с оглед ненадлежното й представляване в производството пред ВКС. Твърди се, че съставът на ВКС, Първо т.о. неправилно е приел, че „ФМК” ООД –гр. София, по силата на представеното по гр.дело №149/15 на ПАС/лист 22/ пълномощно от 14.04.2015 от страната за осъществяване на правна защита и съдействие в лицето на адв. К. К. от АК-Ловеч, е било надлежно представлявано в производството пред ВКС, доколкото в същото изрично се ограничава процесуалната власт само в рамките на въззивната инстанция. Молбата се поддържа в проведеното отрито заседание.
Ответната страна „Голд Ойл”ООД-гр. Харманли изпраща отговор на молбата в законния срок, в който поддържа становище за нейната неоснователност. В проведеното открито заседание излага доводи, че молителят „ФМК” ООД –гр. София, съответно- ответник по касация в производството, завършило с постановяване на решението, което се атакува в настоящото производство, е бил надлежно представляван пред всички съдебни инстанции по силата на пълномощно от управителя на „ФМК” ООД от 21.10.2013 г. приложено към ИМ по първоинстанционното дело /л. 4 от преписката по т.д. №125/2013 на ОС-Хасково/, с което адв. К. от АК-Ловеч е бил упълномощен да представлява дружеството във всички съдебни инстанции по спора с „Голд Ойл” ООД.
Върховният касационен съд, състав на второ отделение на Търговска колегия, като прецени направените оплаквания и след проверка на данните по делото, констатира следното:
Молбата за отмяна е допустима, подадена е от надлежна страна срещу влязло в сила на 10.04.2017 г. решение и в срока по чл.305, ал.1, т.5 от ГПК
Разгледана по същество молбата за отмяна е неоснователна.
Видно от данните по приложените преписки по делата на трите инстанции, управителят на „ФМК” ООД –гр. София, с пълномощно от от 21.10.2013 г., приложено към ИМ по първоинстанционното дело /л. 4 от преписката по т.д. №125/2013 на ОС-Хасково/, е упълномощил адв. К. К. от АК-Ловеч да представлява дружеството по спора с „Голд Ойл” ООД, без в това пълномощно да фигурира ограничение за инстанционните съдилища, пред които се развива производството. С пълномощно от 14.04.2015, представено по гр.дело №149/15 на ПАС/лист 22/ от страната за осъществяване на правна защита и съдействие в лицето на адв. К. К. от АК-Ловеч не се отменя изрично първото- общо за всички инстанции пълномощно. С допълнителното пълномощно се представя договор за правна помощ и съдействие, с който се уговаря и съответното възнаграждение на адв. К. за представляване на страната в процеса пред въззивната инстанция. Този начин на процедиране, при уреждане на отношенията между доверител и адвокат, е повсеместна, често срещана практика и това не води до съмнения в действието на първоначално представеното пълномощно, по силата на което процесуалният пълномощник на страната разполага с представителна власт в процеса пред всички инстанции, пред които се развива процесът по спора.
От така изложеното следва, че липсва основание за отмяна на атакуваното на основание чл.303 ал.1, т.5 ГПК с извънредния способ за отмяна съдебно решение .
В полза на ответната страна по молбата за отмяна се дължат от страна на молителя разноските по водене на настоящото дело в размер на 1900 лева –платен адвокатски хонорар, съгласно съдържанието на самия договор за правна помощ и представеното платежно нареждане.
Мотивиран от горното съставът на второ отделение на Търговска колегия на Върховния касационен съд

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№1427/ 12.02.2018 от управителя на „ФМК” ООД –гр. София за отмяна по реда на чл.303 и следващите ГПК на влязло в сила решение №172/10.04.2017 по т.д. № 2312/15 на ВКС,Първо т.о..
ОСЪЖДА „ФМК” ООД –гр. София да заплати на „Голд Ойл” ООД – гр. Харманли сумата от 1900 лева-съдебни разноски направени в настоящото производство.
Решението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *