Решение №173 от 40689 по гр. дело №1369/1369 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 173

С. 26.05.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 3 май две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1369/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С определение № 231 от 24.024.2011г., постановено по гр.д. № 1369/2010г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Пловдивския апелативен съд, І гр. с-в, № 517 от 09.06.2010г. по в.гр.д. № 405/2010., с което е оставено в сила решението на Пловдивския окръжен съд, № 92 от 25.01.2010г. по гр.д. № 1576/2009г., с което е отхвърлен предявеният от държавата, представлявана от министъра на финансите, против Н. Т. А. иск по чл. 45 ЗЗД за присъждане на сумата 643 748,18 лв. главница и по чл. 86 ЗЗД за сумата 375 758,58 лв. лихва за забава.
Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса наличието на ДРА изключва ли правната възможност да се претендира заплащане на вредите на основание влязла в сила присъда, който е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Ответникът по касация Н. Т. А., понастоящем в затвора [населено място], не е изразил становище.
Въззивният съд е отхвърлил предявения от държавата срещу Н. А. иск с правно основание чл. 45 ЗЗД поради наличието на ДРА и възможността ищецът да събере вземането си по предвидения принудителен ред за събиране на държавни вземания. Съдът е приел, че макар и с влязла в сила присъда по НОХД № 26/2009г. на Пловдивския окръжен съд ответникът да е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 257, ал. 1, пр. 1, във вр.чл. 255, ал. 1, пр. 2 НК – укриване на данъчни задължения в особено големи размери, в случая държавата разполага с друго изпълнително основание. По отношение на дружеството [фирма] [населено място], чиито управител е бил ответникът, е извършена данъчна ревизия, приключила с влязъл в сила ДРА, с който в тежест на проверяваното дружество са вменени допълнителни данъчни задължения по ЗДДС и корпоративен данък в размери, аналогични на претендираните в производството като претърпени имуществени вреди от ищеца. Поради наличието на ДРА и бездействие на ищеца да събере вземането си по предвидения принудителен ред за събиране на държавни вземания, въззивният съд е приел искът за неоснователен.
По въпроса, по които е допуснато касационно обжалване на въззивното решение, Върховният касационен съд намира следното:
Предявеният от държавата иск е за присъждане на обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане, осъществяващо състава на престъпление, за което има влязло в сила присъда. Обстоятелството, че е извършена ревизия на търговското дружество, при която са установени данъчни задължения, и възможността за събирането им по реда на ДОПК, е без значение за основателността на предявения иск по чл. 45 ЗЗД. Различни са правните субекти по двете правоотношения, както и обема на отговорността. При наличието на повече от едно основание за реализиране на отговорността, право на ищеца е да избере по какъв ред и на какво основание да осъществи субективното си право.
Предвид дадения отговор на въпроса, по който е допуснато касационно обжалване, въззивното решение следва да се отмени и делото да се върне на въззивния съд за извършване на следващите се процесуални действия за разглеждане на иска по чл. 45 ЗЗД по същество.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивното решение на Пловдивския апелативен съд, І гр. с-в, № 517 от 09.06.2010г. по в.гр.д. № 405/2010
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар