Решение №175 от 40946 по гр. дело №1414/1414 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 175

С. 07.02.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 31 януари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1077/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на А. А. Г. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. В. Д., срещу въззивното решение на Варненския окръжен съд, ГО, ІV с-в, № 521 от 21.04.2011г. по в.гр.д. № 626/2011г., с което е потвърдено решението на Варненския районен съд, ХІІ с-в, № 216 от 25.01.2011г. по гр.д. № 11573/2010г., с което са отхвърлени предявените от А. А. Г. против [фирма] [населено място] искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответникът по жалбата [фирма] [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК въззивното решение подлежи на касационно обжалване, ако са налице предпоставките по т. 1-3 на същата разпоредба за всеки отделен случай. За да се произнесе по допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд взе предвид следното:

К. А. А. Г. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 и 3 ГПК по няколко материалноправни и процесуалноправни въпроса, които според него се решават противоречиво от съдилищата и са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Материалноправните въпроси са свързани с прилагането на чл. 195, ал. 1 и чл. 189, ал. 1 КТ, а процесуалноправните са относно тежестта на доказване при оспорване на частен документ и по прилагането на чл. 149, ал. 3 ГПК.
ВКС намира, че въззивното решение следва да се допусне до касационно обжалване при условията на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по повдигнатия с изложението въпрос налице ли е съществено процесуално нарушение, когато съдът постанови решението си преди изтичане на предоставения на страните срок за представяне на писмена защита, предвид данните по делото и приложеното към жалбата решение № 476 от 07.07.2010г. по гр.д. № 720/2009г. ІV г.о. ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК, с което е даден положителен отговор на поставения въпрос.
Останалите въпроси, така както са формулирани, съставляват оплаквания за неправилност на решението поради нарушение на материалния и процесуалния закон и необоснованост, по които съдът се произнася при проверка правилността на решението, а не в производството по чл. 288 ГПК.
Жалбоподателят не дължи държавна такса съгласно чл. 359, ал. 1 КТ.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Варненския окръжен съд, ГО, ІV с-в, № 521 от 21.04.2011г. по в.гр.д. № 626/2011г.
Делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар