Решение №181 от 40857 по търг. дело №317/317 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
Ч.т.д.№317/11 на ВКС, ТК, 2-ро отд.
2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№181
гр. София, 10.11.2011

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на трети ноември, две хиляди и единадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: К. Е.
Б. Б.

като изслуша докладваното от съдия Б. Б. търговско дело №317/11 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Предявен е иск от [фирма]-гр.С. срещу [фирма]-гр.С. с правно основание чл. 47, т. 5 и т.6 ЗМТА за отмяна на решение №38 от 07. октомври 2010 г. на Арбитражен съд при Стопанска асоциация – [населено място]
Искането за отмяна на посоченото арбитражно решение е обосновано с твърденията на ищеца, че: съгласно уговорката в т.7.6 от ОУ , които представляват неразделна част от дистрибуторския договор между страните от 24.10.2005 г., страните са договорили всички спорове по прилагането на ОУ да се отнасят пред АС при Б., а не пред арбитражния орган постановил атакуваното с иска решение. На второ място се сочи, че арбитражната клауза като част от дистрибуторския договор е била със срок на действие до 31.12.2006 г. и следователно не следва да се прилага за спорни правоотношения между страните , които са възникнали след тази дата.
С оглед така изложените твърдения, настоящият състав приема, че предявеният иск е с правно основание чл. 47, т.2, т. 5 и т.6 от ЗМТА.
Ответникът оспорва иска, преди всичко като недопустим :предявен след срока по чл.48 ал.1 ЗМТА-тримесечен. Позовава се на връчване на препис от арб. решение на [фирма]-гр.С. на 15.10.2011 г.като сочи, че настоящият иск е предявен в съда едва на 19.01.2011 г Ето защо, счита, че производството следва да бъде прекратено. На второ място ответникът моли за отхвърлянето на иска като счита за неоснователни всички твърдения на ищеца за допуснати нарушения при постановяване на арбитражното решение.
С оглед доводите на ответника в отговора на исковата молба за недопустимост , поради предявяване на ИМ след изтичането на тримесечния срок по чл.48 ал.1 от ЗМТА, съдът намира същите за основатели:
Препис от арб. решение №38 от 07. октомври 2010 г. на Арбитражен съд при Стопанска асоциация – [населено място] е връчен на [фирма]-гр.С. при условията на чл.32 ал.1 от ЗМТА на 15.10.2010 г. на актуалния адрес на управление по търговския регистър: [населено място], [улица] чрез фирма за куриерски услуги, което се установява от самата пратка и служебния бон към нея. С оглед на това тримесечният преклузивен срок по чл.48 ал.1 от ЗМТА е изтекъл на 17.01.2011 г./ 15.01.2011 г. е събота –неприсъствен ден/, т.е. преди датата на подаване на исковата-19.01.2011 г., поради което и образуваното въз основа на нея производство се явява недопустимо и следва да се прекрати като ответната страна има право, съгласно чл.78 ал.4 от ГПК на присъждане на разноските пред настоящата инстанция в размер на 2500 лева-платен в брой адвокатски хонорар.
С оглед изложеното Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ определението за даване ход на устните съзтезания , постановено в открито съдебно заседание на 26.10.2011 г..
ПРЕКРАТЯВА производството по търговско дело №317/11 г. по описа на ВКС, ТК, Второ отделение.
ОСЪЖДА [фирма]-гр.С. да заплати на [фирма]-гр.С. сумата от 2500 лева –съдебни разноски.
Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *