Решение №182 от 41814 по гр. дело №1009/1009 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 182

ГР. С., 24.06.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 17.06.14 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №44/14 г., намира следното:

Производството е по чл.248 от ГПК.
В срока по ал.1 от посочената разпоредба са постъпили молби от Министерство на правосъдието и от К. на частните съдебни изпълнители за присъждане на разноски за производството по делото.
Ответникът по молбите ЧСИ Я. Б. не изразява становище.
ВКС като разгледа молбите за разноски, ги намира за основателни: С решението по делото е изменен размерът на наложеното на ЧСИ Я. Б. дисциплинарно наказание глоба, с намаляването й от 5 000 на 3 000 лв. Разноските са поискани своевременно от молителите с писмените отговори на жалбата и следва да им се присъдят, съобразно отхвърлената част на жалбата и в размера по чл.7, ал.2, т.4 от Наредба №1/2004 г. на В. / ред. към момента на поискване на разноските – опр. по гр.д. №1402/09 г. на трето г.о. на ВКС/ или по 270 лв. на всеки молител.
Затова на осн. чл.78 и по реда на чл.248 ГПК, ВКС на РБ, трето гр. отделение

О П Р Е Д Е Л И :

Осъжда Я. Й. Б. да заплати на К. на частните съдебни изпълнители и на Министерство на правосъдието по 270 / двеста и седемдесет/ лв. юрисконсултско възнаграждение за производството по делото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар