Решение №185 от 43433 по тър. дело №1899/1899 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

4
Р Е Ш Е Н И Е
№ 185
[населено място], 29.11.2018г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в публично заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева
ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова
Кристияна Генковска

при секретаря Силвиана Шишкова, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 1899 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.307, ал.2 ГПК.
Образувано е по молба на „Стан – 1” ЕООД, [населено място], [община] за отмяна на влязло в сила решение № 60/27.03.2018г. по в.т.д. № 40/2018г. на Добричкия окръжен съд, с което е потвърдено решение № 121/17.11.2017г. по гр.д. № 95/2017г. на Районен съд – Генерал Тошево за осъждане на молителя да заплати на Й. И. Ц., Л. А. Тракийски, М. П. Тракийска, А. П. Тракийски, П. П. Тракийски, Я. И. Тракийски, Й. И. Тракийски, Г. И. К., М. И. М., Златена Т. П., П. Т. П., Г. И. Г., П. Николов П., С. К. М., Г. К. А., С. К. М., Н. К. С., Н. К. И., С. Т. С., П. С. С., Т. С. С., Н. М. Н., С. В. Ж., В. Ж. Й., В. Е. Е., Н. Р. Е., Е. И. Е., И. С. И. и К. С. Спецова общата сума от 2 426,74 лв., представляваща обезщетение за ползване без правно основание за стопанската 2015/2016г. на 30,3342 дка в идеални части от имот № 012009 по КВС на [населено място], общ.Генерал Т. – нива с площ от 35,001 дка, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от датата на предявяване на исковата молба – 27.02.2017г. до окончателното изплащане.
Молителят се позовава на основанието за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 ГПК с оглед наличието на ново обстоятелство – отказ на ищците Г. К. А. и И. С. А. от признатите им със съдебните решения права, изразяващ се в отказ да приемат предприетото от дружеството след влизане в сила на съдебните актове доброволно изпълнение.
Ответниците Г. К. А. и И. С. И., и двамата от [населено място], оспорват молбата за отмяна, като възразяват, че не е налице ново обстоятелство по смисъла на чл.303, ал.1, т.1 ГПК. Претендират разноски.
Останалите ответници не вземат становище по молбата.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, намира следното:
За да постанови решението, чиято отмяна се иска в настоящото производство, въззивният съд е приел, че „Стан – 1” ЕООД е ползвал без правно основание земеделски имот № 012009 по КВС на [населено място], общ.Генерал Т. – нива с площ от 35,001 дка за стопанската 2015/2016г. Изложил е съображения, че между страните не съществува валидна договорна връзка поради липса на данни за поправяне в законоустановената форма на грешка, допусната в договор за аренда от 15.05.2017г. Споделил е извода на първоинстанционния съд, че фактите, посочени в исковата молба, са доказани на основание чл.161 ГПК с оглед създадени от „Стан – 1” ЕООД пречки за събиране на доказателства относно определяне размера на дължимото обезщетение.
Съгласно разпоредбата на чл.303, ал.1, т.1 ГПК молбата за отмяна следва да съдържа твърдения за откриване на нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно. Според разрешенията в т.3 на ППВС № 2/29.09.1977г. по гр.д.№ 2/77г. и ТР № 138/01.12.1967г. по гр.д.№ 106/1967г. на ОСГК на ВС отмяна по реда на чл.231, б.”а” ГПК /отм./ – сега по чл.303, ал.1, т.1 ГПК, следва да се допусне в хипотеза на обстоятелства, които са съществували по време на гледане на делото, но не са били известни на страната и при полагане на дължимата грижа и които могат да бъдат установени с писмен документ, издаден преди или след постановяване на решението, но удостоверяващ факти, настъпили преди неговото издаване и преди постановяване на решението.
В случая твърдяното от молителя обстоятелство – отказ на ищците от признатите им със съдебните решения права, изразяващ се в отказ да приемат предприетото от ответното дружество след влизане в сила на съдебните актове доброволно изпълнение, не може да се квалифицира като ново обстоятелство по смисъла на чл.303, ал.1, т.1 ГПК. Изследвани само по дати на издаване, приложените към молбата обратни разписки, товарителници, системен бон, известие за доставяне и платежно нареждане са за период след приключване на делото. Дори и да е налице плащане на задължението, касае се за новонастъпило обстоятелство, възникнало след влизане в сила на решението, което не може да послужи като основание за неговата отмяна. Представените покана за доброволно изпълнение и изпълнителен лист, издаден въз основа на осъдителното решение, също нямат отношение към основанията за отмяна. Документите, доказващи плащане, могат да се представят пред съдебния изпълнител при образуваното изпълнително производство за принудително събиране на вземането.
По изложените съображения молбата за отмяна на влязлото в сила решение е неоснователна и следва да се остави без уважение.
По разноските. С оглед изхода на делото разноски на молителя не се присъждат. На основание чл.81 ГПК молителят следва да заплати направените от ответниците разноски, както следва: на И. С. И. сумата от 300 лв., представляваща заплатено адвокатско възнаграждение по договор № 000006/06.072018г. и списък по чл.80 ГПК и на Г. К. А. сумата от 300 лв., представляваща заплатено адвокатско възнаграждение по договор № 000005/06.07.2018 г. и списък по чл.80 ГПК.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба на „Стан – 1” ЕООД, [населено място], Община Генерал Тошево за отмяна на влязло в сила решение № 60/27.03.2018г., постановено по в.т.д. № 40/2018г. от Добричкия окръжен съд, с което е потвърдено решение № 121/17.11.2017г. по гр.д. № 95/2017г. на Районен съд – Генерал Тошево.
ОСЪЖДА „Стан – 1” ЕООД, [населено място], общ.Генерал Т., [улица] да заплати на И. С. И., [населено място],[жк], [жилищен адрес]0 сумата от 300 лв. (триста лева) – разноски за настоящото производство.
ОСЪЖДА „Стан – 1” ЕООД, [населено място], общ.Генерал Т., [улица] да заплати на Г. К. А., [населено място],[жк], [жилищен адрес] сумата от 300 лв. (триста лева) – разноски за настоящото производство.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.