Решение №186 от 41088 по гр. дело №1209/1209 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

Р Е Ш Е Н И Е

№ 186

С. 28.06.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 12 юни две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1209/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С определение № 313 от 1.03.2012г., постановено по настоящото дело № 1209/2011г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ВО, ІІ-Б с-в, от 10.05.2011г. по в.гр.д. № 14558/2010г.
Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК по материалноправния въпрос за законността на подбора по чл. 329, ал. 1 КТ с оглед момента на извършването му.
Ответникът по касация Н. Д. Н. от [населено място] чрез адв. В. моли решението да се остави в сила. Претендира разноските по делото.
По поставения въпрос ВКС намира следното:
Констатираното от ВКС противоречие в съдебната практика, обосновало допускането на касационно обжалване на въззивното решение, междувременно е отстранено с постановено по реда на чл. 290 ГПК решение № 63 от 21.02.2012г. по гр.д. № 1298/2011г. ІV г.о. ВКС за уеднаквяване на съдебната практика. По въпроса, по който е допуснато касационно обжалване по това дело „за правното значение на времето на извършване на подбора – дали подборът трябва да се извърши непосредствено към момента на утвърждаване на новото разписание на длъжностите, или е допустимо такъв да бъде проведен известно време преди този момент”, ВКС е приел, че когато подборът е проведен известно време преди уволнението, за законността на последното ще е достатъчно между акта на подбора и момента на прекратяване на трудовото правоотношение да е изтекъл разумен срок. Този срок се определя според обстоятелствата на конкретния случай и се характеризира с липса на промяна в правно значимите факти.
Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС, постановените по реда на чл. 290 ГПК решения попадат в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.
По основателността на жалбата:
В. съд е приел уволнението на Н. Н. от длъжността „старши митнически специалист” в митница К., извършено на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ поради съкращаване на щата, за незаконно поради липса на подбор. Приел е, че подборът следва да се извърши към момента на утвърждаване на новото щатно разписание на длъжностите – в случая към 15.12.2009г., а извършеният от работодателя подбор е във връзка с намаляване на щатните бройки в предходен момент с щатното разписание от 17.11.2009г. Без значение е времето, през което предишното щатно разписание е имало действие, тъй като междувременно е възможно да се установят нови обстоятелства, които да не са били взети предвид при извършения подбор. В заключение съдът е приел уволнението за незаконно поради липсата на доказателства за извършен подбор между служителите след намаляването на щатните бройки в новото щатно разписание на длъжностите в митница К., в сила от 15.12.2009г.
С оглед така дадения отговор на поставения материалноправен въпрос, касационната жалба е основателна.
Законът не съдържа изисквания за начина на извършване на подбора, нито задължение за документирането му, от което следва, че той може да се доказва пред съда с всички доказателствени средства /решение № 525 от 26.06.2010г. по гр.д. № 1446/2009г. ІV г.о. ВКС; решение № 616 от 15.10.2009г. по гр.д. № 1327/2009г. ІІІ г.о. ВКС, и двете по чл. 290 ГПК/. Съставените от работодателя чрез назначена от него комисия за извършване на подбор таблици или други документи улесняват процедурата по подбора и доказването му, но за законността на подбора е достатъчно да бъде установено в съдебното производство, че на работа са оставени по-добре работещи и с по-висока квалификация работници и служители. Поради това и в съответствие с отговора на поставения по настоящото дело въпрос, следва да се приеме, че извършеният от работодателя подбор на 01.12.2009г. не опорочава уволнението от 16.12.2009г., независимо от наличието на влязло в сила на 15.12.2009г. ново щатно разписание, с което щатните бройки се намаляват отново в сравнение с щатното разписание от 17.11.2009г. Периодът между двете промени на щатното разписание е по-малко от месец. Дали междувременно е настъпила промяна в правно значими за подбора факти е въпрос, който е от значение при преценката на законността на подбора.
По изложените съображения въззивното решение като постановено в нарушение на материалния закон следва да се отмени и делото да се върне на въззивния съд за извършване на следващите се процесуални действия по преценка на доказателствата във връзка с доводите на ищеца за незаконност на извършения от работодателя подбор, изложени в становището от 03.05.2010г.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивното решение на Софийски градски съд, ВО, ІІ-Б с-в, от 10.05.2011г. по в.гр.д. № 14558/2010г.
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар