Решение №192 от 40689 по гр. дело №1399/1399 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 192
С. 26.05.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 10 май две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1399/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С определение № 225 от 24.02.2011г., постановено по настоящото дело № 1399/2010г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГК, ВО, ІV „Г” с-в, от 11.03.2010г. по в.гр.д. № 3305/2008г., с което е оставено в сила решението на Софийски районен съд, 32 с-в, от 18.06.2008г. по гр.д. № 17303/2002г., с което е отхвърлен предявеният от Д. Г. срещу правоимащите по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ на ТКЗС „В.” [населено място] иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД за обявяване за окончателен на предврителен договор от 16.11.1959г., сключен между Т. А. Г. като купувач и ТКЗС „В.” [населено място] като продавач.
Ответникът И. К. К. изразява становище за основателност на жалбата.
Ответниците И. В. К., З. В. Д. и П. С. К. не са изразили становище.
За да се произнесе по основателността на жалбата Върховният касационен съдът взе пред вид следното:
Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по процесуалноправния въпрос съставлява ли съществено нарушение на съдопроизводствените правила, нарушаващо правото на защита на страната, отхвърлянето на иска поради липса на доказателства за определено обстоятелство, без съдът да отдели спорното от безспорното и да укаже на страните необходимостта от доказването му.
В отговор на поставения въпрос ВКС намира следното:
След постановяване на определението по чл. 288 ГПК по настоящото дело, с решение № 95 от 16.03.2011г. по гр.д. № 331/2010г. ІV г.о. ВКС, постановено по реда на чл. 290 и сл. ГПК за отстраняване на противоречива съдебна практика, е даден отговор на въпроса следвало ли е съдът да укаже на страните в съответствие с разпоредбата на чл. 109, ал. 4 ГПК /отм./ кои факти и твърдения на страните са безспорни и по кои страните спорят и следва да навеждат допълнителни доказателства. Прието е, че с оглед изясняване на фактите, които са от съществено значение за спора, съдът в процедурата по чл. 109 ГПК /отм./ следва чрез въпроси към страните да отдели спорното от безспорното. Така съдът насочва страните да конкретизират твърденията си и да отстранят противоречията в тях, като представят и съответните доказателства. Постановеното по реда на чл. 290 ГПК решение на ВКС попада в обхвата на т. 1 на чл. 280 ГПК и е задължително съгласно т. 2 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС.
При така дадения отговор на поставения въпрос касационната жалба е основателна.
Първоинстанционният съд е отхвърлил иска с мотиви, че не е установено към датата на предявяване на иска ответниците да са пасивно материалноправно легитимирани, тъй като няма данни в рамките на императивно установения законов срок по § 29, ал. 8 ЗИД ЗСПЗЗ да е разпределено имуществото на прекратената организация. Прието е, че няма данни по делото в чии дял е бил поставен процесният имот.
В. съд е потвърдил първоинстанционното решение, но с други мотиви. Приел е, че между ищеца и О. „В.” е възникнало валидно облигационно правоотношение по предварителен договор за покупко-продажба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Съобразно § 28, ал. 2 З. след прекратяване на дейността на организациите по § 12 ЗСПЗЗ, имуществото става собствено на лицата по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ, които получават дялове в него. Общото събрание на тези правоимащи може да избере физически или юридически лица, с посочени в закона правомощия, които съгласно чл. 6, т. 4 ППЗСПЗЗ представляват правоимащите пред съда. Съобразно разпоредбата на чл. 298, ал. 1 ГПК /отм./ в производството по чл. 19, ал. 3 ЗЗД съдът задължително проверява дали отчуждителят е собственик на имота. Приел е, че по делото липсват доказателства О. „В.” да е било собственик на имота, респективно правото на собственост да е преминало върху правоимащите по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ, поради което е отхвърлил искът като неоснователен.
Нито в първоинстанционното, нито във въззивното производство при доклада на делото или впоследствие, е извършено отделяне на спорните от безспорни обстоятелства съгласно разпоредбата на чл. 109, ал. 4 ГПК /отм./. Основателни са доводите на жалбоподателката, че по делото не е бил обсъждан като спорен въпросът за собствеността на продавача и поради това въззивното решение е изненада за нея. Действително в производството за сключване на окончателен договор, съгласно чл. 298, ал. 1 ГПК /отм./ съдът проверява дали отчуждителят е собственик на имота, т.е. този въпрос е от съществено значение за решаването на делото. В нарушение на процесуалните правила обаче въззивният съд едва с решението си е посочил, че този въпрос е от значение и за това обстоятелство не са ангажирани доказателства. Чл. 109, ал. 2 ГПК /отм./ задължава съда да изслуша становищата на страните като постави на всяка от тях въпроси по фактическите твърдения на другата страна, за да отграничи спорните от безспорни обстоятелства и да насочи доказателствените търсения на страните.
Нарушението на процесуалното правило на чл. 109 ГПК /отм./ е съществено, тъй като е довело до постановяване на решението при неизяснена фактическа обстановка, и е основание за неговата отмяна, съгласно чл. 293, ал. 2 ГПК. Тъй като процесуалното нарушение налага извършването на нови съдопроизводствени действия, на основание чл. 293, ал. 3 ГПК делото следва да се върне на въззивния съд за извършване на доклад по делото чрез отделяне на спорните от безспорни обстоятелства и евентуално събиране на доказателства.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивното решение на Софийски градски съд, ГК, ВО, ІV „Г” с-в, от 11.03.2010г. по в.гр.д. № 3305/2008г.
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар