Решение №194 от 24.2.2010 по гр. дело №775/775 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 194
София,    24.02.2010 година
В   ИМЕТО   НА   НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на осемнадесети февруари две хиляди и десета година, в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ:        ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ:                 ЕМИЛ ТОМОВ
                                    ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
при участието на секретаря Росица Иванова,
разгледа докладваното от съдия Йорданов
гр.дело N 775 /2009 г.:
Производството е по чл.303,ал.1,т.4 от ГПК.
Образувано е по молба на Б. Х. Р., от с. А. войвода, Хасковска област, за отмяна на влязло в сила решение № 385 /02.12.2008 г. по гр.д. № 446 /2008г. на Хасковския окръжен съд, за което твърди, че противоречи на предишни посочени съдебни решения по дела между същите страни, за същото искане и на същото основание, с които са му присъдени обезщетения за вреди от професионално заболяване на основание чл.200 КТ за предишни периоди от време. Молителят твърди, че за настъпили вреди за следващ период от време съдът не може да постанови решение в различен смисъл.
Ответникът в това производство „Г” А. , гр. К., не изразява становище.
Молбата за отмяна е допусната до разглеждане с определение от 26.05.2009 г. Настоящият състав я намира за неоснователна по следните съображения:
С решението, чиято отмяна се иска, е отхвърлен иск на молителя срещу Г. А. по чл.200 КТ за сумата 905.32 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди за периода от 01.08.2006 г. до 29.02.2008 г. – разходи за лекарствени средства, ведно със законната лихва от 01.08.2006 г. до окончателното и изплащане.
С решения по граждански дела с номера 617 /1997 г., 564 /2002 г., 839 / 2004 г. 1122 /2005 г. и 1091 /2007 г. на Хасковския районен съд, за някои от решенията е удостоверено, че са влезли в сила, са уважавани искове на молителя срещу същия ответник с правно основание чл.200 КТ за вреди от професионално заболяване, претърпени през периоди от време, които се различават по отделните дела, както и от периода от време по решението, чиято отмяна се иска – всички периоди от време са изтекли преди 01.08.2006 г.
Разпоредбата на чл.303,ал.1,т.4 ГПК изисква между влязлото в сила решение, чиято отмяна се иска и друго, постановено преди него и влязло в сила решение, да има идентичност по страни, искане и основание, като предпоставки на отмяната, което означава пълно субективно и обективно тъждество на правния спор.
Липсата на идентичност между исканията (за обезщетение на вреди, претърпени през различни периоди от време) и на основанията (на твърденията за вреди, претърпени през различни периоди от време), както е в случая, означават липса на обективно тъждество на правните спорове, че съставът на чл.303,ал.1,т.4 ГПК не е осъществен, което обуславя неоснователност на молбата за отмяна на това основание.
Страните не претендират разноски и такива не следва да се присъждат.
Воден от горното настоящият състав на Върховния касационен съд, трето гражданско отделение
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Б. Х. Р., от с. А. войвода, Хасковска област, за отмяна на влязло в сила решение № 385 /02.12.2008 г. по гр.д. № 446 /2008г. на Хасковския окръжен съд на основание чл.303,ал.1,т.4 ГПК..
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар