Решение №194 от 43426 по тър. дело №1402/1402 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 194
гр. София, 22.11.2018г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

при участието на секретаря СИЛВИАНА ШИШКОВА като изслуша докладваното от съдия Желева т. д. № 1402 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 47 и сл. ЗМТА.
Предявен е иск от „ЗС – Механизация“ ЕООД – [населено място] река, Варненска област срещу „Скания Файнанс България“ ЕООД – [населено място], Софийска област за отмяна на основанията по чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗМТА на арбитражно решение от 8. 01. 2018 г., постановено от Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата по в. а. д. № 163/2014 г. С това арбитражно решение е отхвърлен главният иск на „Скания Файнанс България“ ЕООД – [населено място] срещу „ЗС – Механизация“ ЕООД за заплащане на сумата от 175 000 лв., представляваща пазарната стойност на самосвал марка „Скания“, предмет на договор за финансово обвързан лизинг от 25. 05. 2009 г. към 11. 02. 2010 г. поради разваляне на договора и дружеството – ищец в настоящото производство е осъдено да заплати на „Скания Файнанс България“ ЕООД сумата от 157 004, 26 лв., представляваща пазарната стойност на употребяван самосвал марка „Скания“, предмет на договор за финансово обвързан лизинг от 25. 05. 2009 г., към 13. 09. 2009 г., заедно със законната лихва за забава върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба – 23. 04. 2014 г. до окончателното изплащане, както и сумата от 10 907, 50 лв. разноски за арбитражното производство.
В исковата молба се поддържа, че ищецът не е бил уведомен за назначаването на арбитър и за насрочването на открито заседание по арбитражното дело за 27. 11. 2017 г., което е довело до лишаването му от възможност да вземе участие в процеса по независещи от него причини. С оглед постъпила молба от посочения от ищеца – ответник в арбитражното производство арбитър Н. Х. за освобождаването му като такъв, ищецът посочил нов арбитър, за чието назначаване не бил уведомен. За насроченото открито съдебно заседание на 27. 11. 2017 г. по арбитражното дело, в което делото било разгледано в негово отсъствие и обявено за решаване, ищецът не бил призован редовно. Решаващият орган неправилно приел, че дружеството е редовно уведомено за заседанието при условията на чл. 12 от Правилника на Арбитражния съд при БТПП и на чл. 32 ЗМТА. Дружеството не било променяло адреса си на управление, вписан в търговския регистър, от началото на арбитражното производство, като на този адрес било уведомено за образуването на това производство, на същия адрес било уведомявано за различни действия по делото и му било връчено арбитражното решение. С оглед липсата на промяна в адреса на управление на дружеството и непредприемане на никакви действия по издирването на друг адрес на дружеството от арбитражния орган, нормата на чл. 32 ЗМТА била неправилно приложена. В исковата молба се поддържа, че за насроченото открито заседание не бил призован и пълномощникът на ищеца адвокат Ж., задължението за което следвало от упълномощаването му да представлява дружеството в арбитражното производство. Изпратеното до пълномощника писмо не му било връчено поради отсъствието му от посочения адрес, като за наличието на писмото същият не бил известяван. Констатацията на арбитражния съд за редовното уведомяване на ищеца – ответник в арбитражното производство за насроченото открито заседание била основана единствено на изпратеното съобщение до дружеството.
Ответникът „Скания Файнанс България“ ЕООД оспорва иска по съображения в писмен отговор, поддържани и в откритото съдебно заседание, като заявява становище за отсъствието на сочените в исковата молба основания за отмяна на арбитражното решение. Прави искане за присъждане на разноски.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на доводите на страните и на доказателствата по делото, приема следното.
Искът е процесуално допустим, като предявен от надлежна страна в рамките на тримесечния преклузивен срок по чл. 48, ал. 1 ЗМТА. Арбитражното решение е връчено на представител на ищеца на 24. 01. 2018 г. и искът по чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗМТА е предявен на 11. 04. 2018 г.
Искът е неоснователен, тъй като не са налице основанията по чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗМТА за отмяна на арбитражното решение.
Арбитражното производство е образувано пред Арбитражния съд при БТПП по искова молба на „Скания Файнанс България“ ЕООД, с която е предявен частичен иск срещу „ЗС – Механизация“ ЕООД за заплащане на сумата от 25 000 лв., представляваща част от вземане от 140 625, 29 лв., представляващи левовата равностойност на 71 900, 57 евро, обезщетение за вреди по договор за финансов лизинг от 25. 05. 2009 г. В хода на арбитражното производство са допуснати изменения на иска, като се претендира заплащането на сумата от 175 000 лв. по главния иск – поради разваляне на договора, а по евентуалния – поради прекратяване на договора поради извършена кражба на 13. 09. 2009 г.
В арбитражното производство ответникът „ЗС – Механизация“ ЕООД първоначално е призоваван от посочения в исковата молба адрес, вписан в търговския регистър като негов последен адрес на управление – [населено място], [улица]. На този адрес е връчено първото съобщение до ответното дружество, с което е предприето връчването на исковата молба и приложенията към нея, търговецът е уведомен за образуваното арбитражно дело и за правото да посочи арбитър, дадена му е възможност да представи отговор на исковата молба и писмени доказателства. Тъй като ответникът не е посочил арбитър, с определение от 9. 06. 2014 г. на основание чл. 14, ал. 4 от Правилника на Арбитражния съд при БТПП за арбитър на ответника е определен Марин Л., който впоследствие /на 31. 07. 2015 г./ се е отстранил от разглеждане на делото поради отвода на решаващия състав, поискан от ищеца в настоящото производство и за арбитър е назначен Н. Х., посочен от ответника по арбитражния спор.
В молба, получена в арбитражния съд на 19. 06. 2014 г., упълномощеният да представлява „ЗС – Механизация“ ЕООД в арбитражното производство адвокат Н. Ж. е направил искане книжата по делото да бъдат изпращани на адреса на управление на дружеството.
Книжата по делото и призовките за проведените открити заседания по арбитражното дело са връчвани на дружеството на горецитирания адрес до 18. 08. 2015 г., когато книжата по арбитражното дело, изпратени до „ЗС – Механизация“ ЕООД на същия адрес, са се върнали неполучени с отбелязване в известието-обратна разписка, че адресатът се е преместил на друг адрес. След извършена справка за вписана в търговския регистър промяна в адреса на управление на дружеството, книжата по арбитражното дело са изпращани на вписания на 16. 07. 2015 г. в този регистър нов адрес на управление на търговеца – [населено място] река, община Аврен, Варненска област. Същите са получавани от дружеството на този адрес в периода ноември 2015 г. – юни 2016 г.
След юни 2016 г. книжата до дружеството, изпращани на последния вписан в търговския регистър адрес на управление, са се връщали невръчени с отразяване в известията – обратни разписки, че същото е „непознато“ на адреса. Пълномощникът на дружеството адвокат Ж. е участвал в проведените открити съдебни заседания по арбитражното дело и чрез него ищецът-ответник в арбитражния процес е призоваван за всяко следващо заседание. Единствено на 16. 11. 2016 г., на адреса в [населено място] река на дружеството чрез посоченото в известието за доставяне лице – К. С., служител е връчено заключение на вещо лице. В откритото заседание на 21. 11. 2016 г., заявявайки че служител с такова име дружеството няма, адвокат Ж. е оспорил получаването на заключението от дружеството, което е наложило отлагането на разглеждането му от решаващия състав.
С молба от 26. 06. 2017 г. пълномощникът на „ЗС – Механизация“ ЕООД е поискал пренасрочване на откритото заседание по арбитражното дело от 3. 07. 2017 г. за друга дата поради служебна ангажираност. Искането е уважено и е определено делото да бъде разгледано от арбитражния съд на 3. 10. 2017 г..
Междувременно, тъй като арбитърът Н. Х. е освободен, за такъв е назначена посочената от ответника по арбитражното дело С. С.. Горното е наложило насрочването на делото за разглеждане в открито заседание за нова дата – 27. 11. 2017 г. Призовката до „ЗС – Механизация“ ЕООД за това заседание е изпратена на адреса [населено място] река, [община] с препоръчано писмо с обратна разписка, като отново се е върнала /на 27. 10. 2018 г./ невръчена по причина, че дружеството е „непознато“ на адреса. Призовка е изпратена и до пълномощника на дружеството адвокат Ж., която не е получена, тъй като е била „непотърсена“.
На 27. 11. 2017 г. Арбитражният съд при БТПП е дал ход на делото в отсъствието на ответника, като след извършена справка в търговския регистър е приел, че същото следва да се счита за редовно призовано при условията на чл. 32 ЗМТА във вр. с чл. 12 от Правилника на АС при БТПП. Решаващият състав се е мотивирал с изпращането на призовката на вписания в търговския регистър адрес на управление на дружеството и с връщането й невръчена, тъй като на този адрес, според отбелязването на пощенския служител, дружеството е „непознато“. На 18. 01. 2018 г. Арбитражният съд при БТПП е постановил решението, чиято отмяна се иска в настоящото производство, което е изпратено на адреса на управление на дружество – [населено място] река, Варненска област и е връчено лично на управителя Х. на 24. 01. 2018 г.
При така установените факти настоящият състав приема, че е неоснователно искането за отмяна на арбитражното решение на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗМТА – поради ненадлежно уведомяване на ищеца в настоящото производство за проведеното открито съдебно заседание по арбитражното дело на 27. 11. 2017 г. и за назначаването на арбитър, довело до лишаването му от възможност да вземе участие в арбитражния процес. Това основание има за цел да гарантира правото на страните да вземат участие в арбитражното производство и да се защитят срещу предявените искове и е налице в случаите, когато при разглеждане на делото от арбитражния орган са допуснати нарушения на правилата за призоваването на страните, уведомяването им за извършваните процесуални действия и участието им в арбитражното производство. В случая не се установява да са допуснати подобни нарушения при разглеждане на арбитражното дело, които да са се отразили върху ефективното упражняване на правото на защита на ищеца-ответник в арбитражния процес. Ищецът не е взел участие в проведеното открито заседание по арбитражното дело, в което е даден ход на делото по същество и същото е обявено за решаване. Същият обаче е бил редовно призован за това заседание при условията на чл. 32 ЗМТА и чл. 12 от Правилника на АС при БТПП. В цитираните норми са установени фикции за уведомяване на получателя в посочените хипотези – когато седалището, местожителството, обичайното пребиваване или адресът не могат да бъдат намерени след старателно издирване или при удостоверен от пощенската станция отказ за получаване или неявяване за получаване на съобщението. Касае се до правила, създадени, за да се гарантира надлежното уведомяване на страните, както и за предотвратяване на недобросъвестно поведение, каквото е отказът за получаване или укриването на получател, за да се препятства развитието на арбитражния процес. Процесуалните действия на арбитражния орган във връзка с призоваването на ищеца в настоящото производство – ответник по арбитражното дело са изцяло съобразени с посочените правила. Приложеното към делото известие-обратна разписка удостоверява надлежно, че дружеството е непознато на адреса [населено място] река, община Аврен, Варненска област, вписан в търговския регистър като негов адрес на управление /за последното решаващият състав е извършил служебна справка в деня на заседанието по делото/. При удостоверяване в този смисъл, следва да се приеме, че поради невъзможност да бъде намерен след старателното му издирване на единствения известен адрес, ответникът следва да се счита за редовно призован за заседанието по арбитражното дело при приложение на фикцията по чл. 32 ЗМТА и чл. 12 от Правилника на АС при БТПП, съответно не са налице пречки за даване ход на делото и разглеждането му в негово отсъствие. Фактическото отсъствие на търговеца-ответник по арбитражния спор от адреса на управление, вписан в търговския регистър, не се опровергава от събраните по делото доказателства. Следва да се изтъкне, че след вписването на новия адрес на управление на дружеството през 2015 г. в търговския регистър и по-конкретно след юни 2016 г. всички книжа, изпращани от арбитражния съд до дружеството на този адрес са се връщали неполучени по причина, че дружеството е непознато на адреса. Не подкрепя тезата на ищеца, че не е напускал адреса си на управление и че е било възможно призоваването му от този адрес, и обстоятелството, че арбитражното решение е връчено на представителя на дружеството на адреса в [населено място] река, тъй като последното е осъществено в последващ призоваването за откритото заседание момент – на 24. 01. 2018 г. Неуместно с оглед качеството на получателя – търговско дружество и удостовереното от пощенския служител, че същият е „непознат“ на адреса, е позоваването от ищеца на неспазването на процедурата за връчване на препоръчани пощенски пратки, в частност на чл. 5, ал. 3 от Общите правила за условията за доставяне на пощенски пратки, изискващ при невъзможност за доставка на пратка поради отсъствие на получателя-физическо лице в пощенската кутия да се остави писмено служебно известие с покана за получаване на пратката в пощенската служба в срок, не по-кратък от 20 дни. Неоснователно се изтъква от ищеца, че арбитражният орган не е могъл да приложи фикцията по чл. 32 ЗМТА, тъй като за заседанието на 27. 11. 2017 г. не е призован адвокат-пълномощникът му. Съобразно фактическата установеност по делото ответникът изрично е заявил, че връчването на книжата по арбитражното дело следва да става на адреса на управление на дружеството, а не на адреса на процесуалния му представител. Не се е осъществило и основанието за отмяна на арбитражното решение – неуведомяване за назначаване на арбитър. Това основание по чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗМТА има предвид арбитър, назначен от арбитражния орган или от другата страна. В случая новоназначеният арбитър С. е посочен от ищеца – ответник в арбитражното производство.
По изложените съображения искът за отмяна на арбитражното решение следва да бъде отхвърлен като неоснователен.
При този изход на делото на основание чл. 78, ал. 3 ГПК на ответника следва да бъдат присъдени направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 6 132, 16 лв.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предявения от „ЗС – Механизация“ ЕООД – [населено място] река, Варненска област срещу „Скания Файнанс България“ ЕООД – [населено място], Софийска област иск с правно основание по чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗМТА за отмяна на арбитражно решение от 8. 01. 2018 г., постановено по в. а. д. № 163/2014 г. на Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата.
ОСЪЖДА „ЗС – Механизация“ ЕООД, ЕИК[ЕИК] със седалище и адрес на управление [населено място] река, община Аврен, Варненска област да заплати на основание чл. 78, ал. 3 ГПК на „Скания Файнанс България“ ЕООД, ЕИК[ЕИК] със седалище и адрес на управление [населено място], Софийска област сумата от 6 132, 16 лв./ шест хиляди сто тридесет и два лева и 16 ст./ разноски.
Решението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.