Решение №195 от 42989 по нак. дело №1095/1095 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 195
София, 11.09.2017 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на единадесети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 27/2017 г.

С определение от съдебно заседание на 29.03.2017 г. настоящото дело е спряно с оглед висящото тълкувателно дело № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС. С оглед приключването на посоченото дело с постановяване на Тълкувателно решение № 7 от 31.07.2017г. на ОСГТК на ВКС, следва да се приеме, че са налице предпоставките за възобновяване на производството по т. д. № 27/2017 г.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по т. д. № 27/2017г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение.

Делото да се докладва на Председателя на Търговска колегия, Второ отделение за насрочване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest