Решение №196 от 42542 по търг. дело №563/563 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 196

Гр.С., 21.06.2016г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети юни през двехиляди и шестнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

при участието на секретаря ………….., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д. N.2401 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.307 ал.1 ГПК.

Образувано е по молба на Г. И. И. за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК на влязло в сила решение №.ІІІ-113-75/23.05.14 по г.д.№.12664/13 на Софийски районен съд, ІІІ ГО, 113с. – с което е уважен предявен срещу молителя и баща му И. И. И. иск с правно основание чл.422 ГПК – за признаване за установено, че всеки от тях дължи по 1/2 от сумите 2303,86лв. за доставена топлинна енергия и 376,42лв. за лихви. Сочи се, че след даване ход на устните състезания пред въззивната инстанция /в с.з. на 20.05.15/-която е потвърдила с окончателно решение /от 19.01.2016/ първоинстанционното, бащата на молителя /И. И. И./ е починал /на 17.12.15/. Твърди се, че при това положение той не може да бъде субект на права и задължения, не притежава процесуална дееспособност и постановеното спрямо него решение не може да породи никакви правни последици.
Ответната страна [фирма] не взема становище.

Върховният касационен съд, в настоящия състав на Трето гражданско отделение, при проверката за допустимостта на молбата за отмяна с оглед изложените в нея съображения, намира следното:

Молбата е подадена от надлежна страна – имаща право и интерес от отмяна на постановеното решение, срещу подлежащ на отмяна окончателен съдебен акт, в законоустановен срок, съдържа изложение на обстоятелства във връзка с твърдяното основание за отмяна. Предвид изложеното тя е допустима и следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разглеждане в открито съдебно заседание молбата на на Г. И. И. за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК на решение №.ІІІ-113-75/23.05.14 по г.д.№.12664/13 на Софийски районен съд, ІІІ ГО, 113с.

ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на ІІІ ГО за насрочване в открито съдебно заседание.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар