Решение №206 от 41534 по гр. дело №1378/1378 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 206

ГР. С., 17.09.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 29.07.13 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №1495/13 г., намира следното:

Производството е по чл.248 от ГПК.
В срока по ал.1 на цитираната разпоредба е постъпила молба от ответницата по касационна жалба Б. А. за допълване на определението на ВКС по чл.288 ГПК, с което обжалване не е допуснато, с присъждане на разноските, сторени в производството пред ВКС в размер на 2 000 лв., за адвокатско възнаграждение.
Ответникът по молбата „Кооперативен съюз” П. я оспорва като недопустима и неоснователна. Възразява и за прекомерност на разноските, предвид характера на делото – тр. спор и решаването му в закрито съдебно заседание.
ВКС на РБ намира молбата за допустима и основателна – искането за разноски е направено своевременно в отговора на касационната жалба, своевременно е направено и искането по чл.248 от ГПК. Извършването на разноските в претендирания размер е удостоверено с приложеното от молителката към отговора на жалбата адвокатско пълномощно.
Основателно е обаче и възражението за прекомерност на разноските по изложените в него съображения – спорът е трудов, не разкрива фактическа и правна сложност над обичайната за тези дела, а производството пред ВКС е приключило с постановеното в з.з. определение по чл.288 от ГПК, с което не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение.
Затова на осн.чл.78, ал.1-6 ГПК и по реда на чл.248 от ГПК на молителката следва да се присъдят разноски за адвокатско възнаграждение в по –нисък размер от поискания, а именно 1000 лв.

По изложените съображения ВКС на РБ, трето гр. отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА „Кооперативен съюз П.”, [населено място] да заплати на Б. М. А. деловодни разноски за производството пред ВКС в размер на 1000 / хиляда/ лв., за адвокатско възнаграждение.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар