Решение №212 от 40689 по гр. дело №357/357 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

Р Е Ш Е Н И Е

№ 212

С. 26.05.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 17 май две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 357/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на С. М. Б. от [населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК на влязлото в сила определение на Върховния касационен съд, ІІІ г.о., № 558 от 11.11.2010г. по ч.гр.д. № 546/2010г., с което не е допуснато касационно обжалване на въззивното определение на Софийски градски съд от 01.07.2010г. по ч.гр.д. № 6422/2010г. по частна жалба на С. М. Б..
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал.1 ГПК, от легитимирано лице и е процесуално допустима. За да се произнесе по основателността й ВКС, трето г. о. взе предвид следното:
С посоченото по-горе определение на Върховния касационен съд не е допуснато касационно обжалване по частна жалба на С. М. Б. на въззивното определение на Софийски градски съд от 01.07.2010г. по ч.гр.д. № 6422/2010г., с което е отменено разпореждането на Софийски районен съд, 33 с-в, от 26.04.2010г. по гр.д. № 7461/2001г., с което е оставена без уважение молбата на адв. Н. за поправка на издадения на 18.02.2010г. изп. лист с вярно изписано име на взискателката Р. К., и е допусната поправка на очевидна фактическа грешка като вместо „С.” да се чете „Р.”.
С молбата се иска отмяна на влязлото в сила определение на основание чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК, но не са представени доказателства, за установяване по надлежния съдебен ред на неистинност на документ, на показания на свидетел, на заключение на вещо лице, или престъпно действие на страната, на нейния представител, на член от състава на съда или на връчител във връзка с решението на делото. Изложени са съображения за неправилност на определението и твърдения, че районен съдия умишлено е заверил обезсилено от ВКС решение от 29.10.2002г. по гр.д. № 7461/2001г., въз основа на което е издаден изп. лист.
ВКС намира молбата за отмяна за неоснователна.
Основанието по чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК за отмяна на влязло в сила решение е приложимо при наличието на влязла в сила присъда или влязло в сила решение по чл. 124, ал. 5 ГПК, когато наказателното преследване е изключено поради някоя от причините по чл. 24, ал. 1, т. 2-5, чл. 25, т. 2 или чл. 26 НПК. Не е достатъчно твърдението на молителката за умишлено извършено нарушение при удостоверяване на влизането в сила на съдебен акт. От приложеното удостоверение № 79084 от 03.12.2010г. на Столична дирекция, 04 Районно управление „Полиция”, се установява единствено, че е заведена преписка /предварителна проверка/ № 39331/2010г. по заявление за умишлено внесени неверни обстоятелства в официален документ.
В писмените бележки от 17.05.2011г. на пълномощника на молителката адв. Х. са изложени доводи, че представените с молбата за отмяна документи установяват наличието на нововъзникнали обстоятелства. Представените копия от съдебни актове, постановени по настоящото дело, и копия от подадени по делото молби и частна жалба от адв. И. Н., не съставляват нови писмени доказателства по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК е приложимо когато след влизане в сила на съдебния акт се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства, които са от съществено значение за решаването на делото. Разпоредбата има предвид непълнота на фактическия и доказателствения материал – факти от действителността, които не са били известни на страната, или макар и да са й били известни твърдените обстоятелства, тя не е могла да се снабди своевременно с писмени доказателства за установяването им.
Останалите съображения в молбата за отмяна съставляват оплаквания за неправилност на определението и не могат да бъдат обсъждани в производството по чл. 303 ГПК.
По изложените съображения молбата за отмяна е неоснователна и следва да се остави без уважение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на С. М. Б. от [населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т.1 и 2 ГПК на влязлото в сила определение на Върховния касационен съд, ІІІ г.о., № 558 от 11.11.2010г. по ч.гр.д. № 546/2010г., с което не е допуснато касационно обжалване на въззивното определение на Софийски градски съд от 01.07.2010г. по ч.гр.д. № 6422/2010г. по частна жалба на С. М. Б..

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар