Решение №215 от 41549 по гр. дело №3852/3852 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 215

С. 02.10.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 24 септември две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 3852/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на В. Л. Й. от [населено място], чрез пълномощника му адв. Л. М., за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 и 5 ГПК на влязлото в сила решението на Софийски градски съд, ІІІ „г” отд. от 09.01.2013г. по в.гр.д. № 3135/2012г., с което е потвърдено решението на Софийски районен съд, 24 с-в, от 22.12.2011г. по гр.д. № 56260/2009г., с което е осъден на основание чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД В. Л. Й. да заплати на [фирма] [населено място] сумата 7240 лв.
Ответникът по молбата [фирма] [населено място] в представеното писмено възражение изразява становище за недопустимост и неоснователност на същата. Претендира разноските по делото.
ВКС намира, че молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима. С разпореждане № 138/26.04.2013г. на председателя на ІІ т.о. ВКС на молителя е указано да конкретизира вида на търсената защита и ако се касае за касационна жалба срещу въззивното решение да приведе молбата в съответствие с изискванията на чл. 284 ГПК. В отговор на тези указания с молба от 29.05.2013г. молителят В. Л. е заявил искане за отмяна на решението въз основа на подадената молба за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 и 5 ГПК.
За да се произнесе по основателността на молбата ВКС, трето г. о. взе предвид следното:
Искането за отмяна на влязлото в сила решение е мотивирано с доводи за допуснати от съда процесуални нарушения, които са го лишили от възможност да участва в делото и да защити правата си. Като процесуални нарушения са посочени отказ на съда до допусне привличане на трето лице помагач, оставяне без уважение на искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, неправилно указание относно обжалваемостта на въззивното решение. Нови писмени доказателства не са представени, не се сочат и нови обстоятелства по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.
ВКС намира молбата за отмяна за неоснователна поради следните съображения:
Както бе посочено по-горе молителят не представя нови писмени доказателства и не сочи нови обстоятелства по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.
Не е налице и основанието за отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5, предл. първо ГПК – страната да не е могла да осъществи защитата си по делото поради лишаването й от възможност да участва в делото вследствие нарушаване на съответните правила. Изложените от молителя обстоятелства съставляват оплаквания за неправилност на решението поради допуснати процесуални нарушения. Нито едно от посочените процесуални нарушения не е лишило молителя от възможността да участва в делото. Не е такова нарушение и неправилно даденото указание във въззивното решение, че същото не подлежи на касационно обжалване предвид обжалваемия интерес. Обжалването на съдебния акт е последващо действие, неотносимо към действията на съда при разглеждането на делото и осигуряване на страната на възможност да участва в делото лично или чрез представител. Освен това, както бе посочено по-горе, на молителя е дадена възможност за касационно обжалване чрез привеждане на молбата за отмяна в съответствие с изискванията на чл. 284 ГПК, от която възможност той не се е възползвал.
По изложените съображения молбата за отмяна е неоснователна и следва да се остави без уважение. Ответникът е поискал да му се присъдят разноските по делото, но не е представил доказателства за направени разноски, поради което такива не се присъждат.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на В. Л. Й. от [населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 и 5 ГПК на влязлото в сила решението на Софийски градски съд, ІІІ „г” отд., от 09.01.2013г. по в.гр.д. № 3135/2012г.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар