Решение №219 от 30.9.2013 по гр. дело №1241/1241 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 219

София, 30.09.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

при участието на секретаря
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от председателя /съдия/ Т.М.
гр.дело № 1869/2013 година

Молителят [фирма] в молба вх.№ 7287/29.07.2013 г. е направил искане за освобождаване на внесената като обезпечение по реда на чл. 282 ГПК сума в размер от 11459,63 лв.
Постъпила е също така молба вх. № 7043/22.07.2013 от насрещната страна Н. М. С. с искане да се отмени обезпечението.
[фирма] е внесъл на основание чл. 282, ал.2, т.1 ГПК с платежно нареждане от 13.02.2013 г. сумата от 11459,63 лв., постъпила по сметката на ВКС за обезпечения. С определение № 83/18.02.2013 г. по ч.гр.д.№ 48/2013 г. на ВКС, ІІ г.о. е спряно изпълнението на решение № 572 от 17.12.2012 г. по гр.д.№ 828/2012 г., постановено от Окръжен съд Враца.
С определение № 870/15.07.2013 г. постановено по гр.д. № 1869/2013 г. на ІІІ г.о. не допуснал касационно обжалване и решение № 572 от 17.12.2012 г. по гр.д.№ 828/2012 на Врачанския окръжен съд е влязло в сила.
Предвид изложеното и на основание чл. 282, ал.5 ГПК са налице предпоставките за освобождаване на внесеното обезпечение и същото да бъде преведено по посочената на молителя [фирма] сметка.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА внесеното от [фирма] обезпечение в размер на 11459,63 лв., внесено с платежно нареждане от 13.02.2013 г. и да се приведе по сметка IBAN: [банкова сметка], B.:S.-Банка Д. ЕАД.
Препис от настоящето определение да се връчи на страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар