Решение №22 от 42769 по търг. дело №530/530 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
№22
гр. София,03.02.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 25 януари , две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

и при участието на секретаря Ирена Велчева като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №530/16 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на длъжника [фирма]/ в несъстоятелност/-гр. София и на Е. АД-гр. К., кредитор с прието вземане, срещу решение №1536 от 10.07.2015 г. постановено от САС по т.д. №2433/2015 г., с което е отменено първоинстанционното решение №4826 от 17.11.2014 г., постановено по т.д. №80/2008 г. на ОС-Благоевград, с което на основание чл.735 ал.1 и ал.2 ТЗ е прекратено производството по несъстоятелност на длъжника и търговецът е заличен в ТР, поради изчерпване на масата на несъстоятелността.
В касационната жалба се навеждат оплаквания за противоречие с материалния закон.
С определение №788 от 28.10.2016 г., постановено по реда на чл.288 ГПК по настоящото дело, въззивното решение е допуснато до касационно обжалване на основание чл.280 ал.1,т.3 ГПК по следния процесуалноправен въпрос: за правото на длъжника по несъстоятелността, представляван от своите органи да участва в производството по обжалване на решението по чл.735 ал.2 ТЗ.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , след преценка на данните по делото и съобразно правомощията си по чл.290 и сл. от ГПК констатира следното:
За да постанови обжалваното решение, с което е отменено първоинстанционното решение №4826 от 17.11.2014 г., постановено по т.д. №80/2008 г. на ОС-Благоевград , с което на основание чл.735 ал.1 и ал.2 ТЗ е прекратено производството по несъстоятелност на длъжника и търговецът е заличен в ТР, поради изчерпване на масата на несъстоятелността и да счете за законосъобразно продължаването на производството по несъстоятелност, съставът на въззивния съд е посочил като единствено основание наличието на висящо индивидуално принудително изпълнение в полза на кредитора В. Р. върху имоти, които са били предмет на разпоредителни сделки от страна на дружеството- длъжник в полза на трети лица и които са обявени за относително недействителни спрямо този кредитор по предявен от него извън производството по несъстоятелност иск с правно основание чл.135 ЗЗД.
При разглеждането на въззивната жалба, съставът на САС не е конституирал дружеството-длъжник чрез неговите управителни органи като страна в това производство като изрично се е позовал, че същото следва да се представлява единствено от синдика.
Съгласно разпоредбата на чл.635 ал.3 ТЗ в производството по несъстоятелност, длъжникът, съответно неговите органи, когато се касае за ЮЛ-търговско дружество, какъвто е настоящият случай , могат да извършват всички процесуални действия, които не са изрично предоставени на синдика. Разпоредбите на чл.658 ал.1 т.т.1-15 от ТЗ уреждат, макар и неизчерпателно правомощията на синдика като орган на несъстоятелността. Същите се свеждат до представляване от синдика на предприятието на длъжника в самото производство по несъстоятелност, в дейност по попълване и управление на масата на несъстоятелността, управление на текущите дела, издирване на кредиторите на длъжника, изготвяне на съответните техни списъци, осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността, разпореждане, с разрешение на съда, с парични средства от сметките на длъжника, с оглед управление на имуществото и неговото запазване, предлагане на оздравителен план по чл.696 ТЗ . В действителност, съгласно чл.711 т.3 и т.4 ТЗ с постановяване на решението за обявяване на длъжника в несъстоятелност се прекратяват правомощията на органите на длъжника-юридическо лице по отношение управлението на предприятието и представляване на длъжника в отношението му спрямо трети лица. Длъжникът,обаче, не се лишава от самостоятелно участие в процеса по несъстоятелност, посредством представляване чрез своите органи, с оглед защита на неговите интереси в какъвто и смисъл е и изричната разпоредба на чл. 635 ал.3 ТЗ/ред. ДВ бр.38/2006 г./.
С оглед изложеното следва, че след като длъжникът по несъстоятелността, представляван от своите органи, е страна в производството по несъстоятелност, последният е следвало да бъде конституиран и като страна в процеса по обжалване на решение №4826 от 17.11.2014 г., постановено по т.д. №80/2008 г. на ОС-Благоевград, с което съдът по несъстоятелността на основание чл.735 ал.1 и ал.2 ТЗ е прекратил производството по несъстоятелност на длъжника и постановил заличаването му в ТР. Отказът на въззивния съд, с изрична резолюция от 03.08.2015 г., да стори това има за последица недопустимост на въззивното производство, съответно на постановеното решение, доколкото участието на длъжника като самостоятелна страна във въззивното производство е предпоставка за допустимостта на самия процес.
С оглед изложеното обжалваното въззивно решение следва да се обезсили и делото да се върне за повторно разглеждане от друг състав на въззивния съд за повторно извършване на процесуални действия по разглеждане на въззивната жалба след надлежното конституиране на [фирма]/ в несъстоятелност/-гр. София като страна във въззивното производство и връчване на препис от жалбата в лицето на неговите управителни органи.
По отношение на разноските :
Приложим е чл.294 ал.2 ГПК.
Водим от горното ВКС, състав на второ търговско отделение

Р Е Ш И:

ОБЕЗСИЛВА решение №1536 от 10.07.2015 г. постановено от САС по т.д. №2433/2015 г..
ВРЪЩА делото на Софийски апелативен съд за повторно разглеждане в друг състав.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар