Решение №222 от 42935 по търг. дело №1764/1764 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 222
София, 19.07.2017 година

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на осемнадесети юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА
БОЯН ЦОНЕВ

като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 2800 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 307, ал. 1 ГПК.
С молба вх. № 130210 от 06.11.2014 година, подадена от К. И. Б. от [населено място] се иска отмяна на основание чл. 303, ал.1, т.1 ГПК на влязлото в сила решение № 155 от 13.06.2014 г. по гр.д. № 142/2014 г. на Великотърновски апелативен съд и потвърденото с него решение № 8057 от 02.12.2036 г. по гр.д. № 8930/2010 г. на Софийски градски съд. Поддържа се, че са налице нови писмени доказателства от съществено значение за делото, с които молителят не е могъл да се снабди своевременно.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира молбата за отмяна за допустима, поради което делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание с призоваване на страните.
Воден от изложеното, съставът на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд

О П Р Е Д Е Л И:

Делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание на Председателя на Четвърто гражданско отделение на ВКС.
Да се призоват за датата на насрочване на делото молителя К. И. Б. от [населено място] и ответника по молбата за отмяна [фирма], [населено място].

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар