Решение №225 от 22.6.2015 по гр. дело №1668/1668 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 225

София, 22.06.2015 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети юни две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Таня Митова
гр.дело № 2434/2015 година

Производството е по чл. 307, ал.1 ГПК.
Образувано е по молба вх.№ 9654/16.03.201 г. на Х. К. П. и молба вх.№ 11810/27.03.2015 г. на Т. К. П., за отмяна на влязло в сила решение № VІ-152 от 19.12.2014 г., постановено по в.гр.д. № 2025/2014 г. на Окръжен съд Бургас, с което е потвърдено решение № 1248/29.09.2014 г. по гр.д.№ 2319/2014 г. на Районен съд Бургас.
Молителите поддържат основанията за отмяна чл. 303, ал. 1, т.1 и т.5 ГПК.
Ответникът по молбата за отмяна – Етажна собственост при к/с Изгрев, вх.1, [жилищен адрес] оспорва основателността й.
Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІІ гражданско отделение, при проверката за допустимост на молбите за отмяна с оглед изложените в тях съображения и поддържаните от молителите доводи, намира същите за допустими.
Производството за отмяна на влезли в сила решения е извънинстанционно производство, като основанията, на които може да се иска отмяната по този ред са изчерпателно изброени в чл. 303, ал. 1 ГПК.
Молбите за отмяна са редовни. Те са подадени от процесуално легитимирани лица – съпрузи, в тримесечния срок по чл. 305, ал.1, т.5 ГПК по отношение молбата на Т. К. П., поради което са налице предпоставките за насрочването им за разглеждане в открито съдебно заседание.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение,
О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разглеждане молбите на Х. К. П. и Т. К. П., и двамата от [населено място], за отмяна на основание чл.303, ал.1, т.1 и т.5 ГПК на влязло в сила решение № VІ-152 от 19.12.2014 г., постановено по в.гр.д. № 2025/2014 г. на Окръжен съд Бургас.
Насрочва делото за разглеждане в съдебно заседание на 15.10.2015 г. в 9 ч. с призоваване на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар