Решение №225 от 40956 по гр. дело №60171/60171 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 225

ГР. С., 17.02.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 14.02.12 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №1113/11 г.,
Намира следното:

Производството е по чл.288, вр. с чл.280 от ГПК.
ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на З. Д. срещу въззивното решение на Окръжен съд Стара Загора /ОС/ по гр.д. №146/11 г. и по допускане на обжалването. С въззивното решение са отхвърлени исковете на касатора срещу [фирма] по чл.344, ал.1,т.1,2 и 3 от КТ, с които е оспорена законността на дисциплинарното уволнение на ищеца от длъжността ръководител Н. „Боеприпаси”.
Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е допустима вкл. по паричния иск по чл.344, ал.1,т.3 от КТ при обусловеност от спора по чл.344, ал.1,т.1 от КТ. Затова направеното от ответника възражение за недопустимост на жалбата срещу решението по иска за обезщетение с цена под 5 000 лв. е неоснователно
За допускане на обжалването касаторът се позовава на чл.280, ал.1,т.2 от ГПК. Сочи, че материлноправният въпрос за характера и предпоставките на предварителната закрила по чл.333, ал.1,т.3 от ГПК е решен от въззивния съд в противоречие с две решения на ВКС по реда на ГПК , отм. – №91/01 г. и №1077/99 г. на трето г.о. Въпросът е от предмета на спора за законността на уволнението, извършено на основание чл.330, ал.2,т.6 от КТ, за което предварителната закрила се отнася . ОС е приел, че закрилата по чл.333, ал.1,т.3 от ГПК не се прилага, когато работникът не е изпълнил задължението си по чл.2 от Наредба №5/87 г. във връзка със заболяване, посочено в чл.1 на наредбата, от което обективно страда към момента на уволнението. Това разрешаване на въпроса е в противоречие с практика на ВКС по чл.290 от ГПК – Р по гр.д. №477/10 г. на четвърто г.о., в което е прието, че закрилата по чл.333, ал.1,т.3 от КТ е с обективен характер и цели да запази работника от неблагоприятните последици на уволнението по съображения от социален и хуманен характер. Налице е основание по чл.280, ал.1,т.1 от ГПК за допускане на обжалването и ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Окръжен съд Стара Загора по гр.д. №146/11 г. от 12.05.11 г.
Делото да се докладва за насрочване в о.з.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар