Решение №225 от 43766 по гр. дело №1756/1756 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 225
София, 28.10. 2019 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова
Членове: Емил Марков
Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 993 по описа за 2019 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на ответника „Овергаз Мрежи“АД против Решение № 256 от 30.01.2019г. по в.т.д.№ 5210/2018г. на САС, ТО, 15 състав, с което е отменено изцяло първоинстанционното решение и са отхвърлени предявените срещу „Сименс“ ЕООД искове с правно основание чл.327 ТЗ във вр. с чл.79,ал.1 ЗЗД и чл.86,ал.1 ЗЗД: за присъждане на сумата 131 809.99лв., ведно със законната лихва от датата на исковата молба, представляваща цена на доставен от ищеца и потребен от ответника природен газ по договор от 848 от 21.01.2013г. и на сумата 9 054.85лв.- обезщетение за забавено плащане на главницата.
В срока за произнасяне съставът на ВКС констатира, че делото следва да бъде изпратено на САС за преценка за образуване на производство по чл.247,ал.1, предл.първо ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на въззивното решение от 30.01.2019г. при изписване на фирменото наименование на ответната страна.
По изложените съображения ВКС, ТК, състав на І т.о.
О П Р Е Д Е Л И :

Делото да бъде изпратено на САС, ТО, 15 състав за преценка за образуване на производство по чл.247,ал.1 ГПК.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар