Решение №226 от 40962 по гр. дело №1122/1122 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 266

С. 23.02.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 14 февруари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1122/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на М. П. П. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. Б. Б., срещу въззивното решение на Варненския окръжен съд, ГО, № 360 от 28.03.2011г. по в.гр.д. № 251/2011г., с което е потвърдено решението на Варненския районен съд, 24 с-в, № 3748 от 15.11.2010г. по гр.д. № 8726/2009г., с което са отхвърлени предявените от М. П. срещу [фирма] [населено място] искове с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 2 ЗЗД за присъждане на сумата 332,13 лв. обезщетение за имуществени вреди и 15 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди, причинени от неизпълнение на договорно задължение за поддържане в изправност и за безопасно ползване на водна пързалка.
Ответникът по касация [фирма] [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение в частта, относно иска за неимуществени вреди и е процесуално допустима в тази част. В частта относно претенцията за присъждане на сумата 332,13 лв. обезщетение за имуществени вреди, поради цената на иска и на основание чл. 280, ал. 2 ГПК, касационната жалба е процесуално недопустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
В. съд е приел, че между страните е сключен договор за предоставяне на услуга – спускане на водна пързалка на 09.06.2009г. срещу заплащане на сумата в размер на 10 лв., поради което е квалифицирал предявения от М. П. срещу [фирма] иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди по чл. 79, ал. 1, пр. 2 ЗЗД. След анализ на доказателствата по делото е приел, че ответното дружество е изпълнило задължението си да осигури безопасно предоставяне на този вид услуга. Водните пързалки са били въведени в експлоатация съгласно приложения акт обр. 16, годността на обекта е удостоверена и от комисия съгласно чл. 5 от Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи. Вещите лица също не са констатирали неравности или грапавини, които да водят до отклонение от установените правила за безопасност. Въз основа на заключението на експертите и свидетелски показания съдът е приел, че травмите на ищеца са получени в резултат на нарушаване на правилата за ползване на съоръжението от самия него. Приел е, че не са налице две от съществените предпоставки за реализиране на договорната отговорност, а именно неизправност на страната и причинна връзка с твърдените вреди. За пълнота на изложението съдът е приел, че не е налице и фактическият състав на чл. 49 ЗЗД, тъй като не са установени виновни действия от страна на служители на ответното дружество, които да са причинили настъпилата вреда на ищеца.
К. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и 2 ГПК по материалноправния въпрос дали при наличието на договор за предоставяне на услуга и настъпило увреждане на клиента, изразяващо се в телесна повреда, обезвредата на настъпилите вреди следва да се разгледа на основание неизпълнено договорно задължение при което не се дължи обезщетение за неимуществени вреди, или на деликтно основание. Прилага съдебна практика – решение № 1361/24.07.2009г. по гр.д. № 4845/29007г. ІV г.о. ВКС, решение № 429/28.06.2010г. по гр.д. № 944/2009г. ІІІ г.о. ВКС, решение от 31.03.2003г. по гр.д. № 1587/2002г. ІV гр. с-в ВКС /с което е присъдено обезщетение за неимуществени вреди поради неизпълнение на договорно задължение за осигуряване на спокойно и безпрепятствено ползване на наетата вещ/ и решение № 490/14.10.2009г. по гр.д. № 1044/2008г. ІІ г.о. ВКС с което е присъдено обезщетение за неимуществени вреди на основание чл. 49 ЗЗД поради удавяне в закрит басейн, като съдът е приел, че хотелът е длъжен да осигури всички условия за безопасното ползване на басейна и носи отговорност за всеки инцидент, осъществил се при ползването на това съоръжение, освен ако не е налице груба небрежност от страна на пострадалото лице или умишлено самонараняване.
ВКС намира, че поставеният въпрос е от значение за решаването на делото предвид решаващите мотиви на въззивния съд за неоснователност на претенцията, и същевременно е налице твърдяното противоречие в съдебната практика, поради което следва да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК.
На жалбоподателя следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 300 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Варненския окръжен съд, ГО, № 360 от 28.03.2011г. по в.гр.д. № 251/2011г. В ЧАСТТА относно претенцията за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 15 000 лв.
ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на М. П. П. срещу същото решение в частта относно претенцията за присъждане на сумата 332,13 лв. обезщетение за имуществени вреди.
Указва на М. П. П. от [населено място] в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 300 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно в частта, в която е допуснато касационно обжалване, и може да се обжалва с частна жалба в частта, с която касационната жалба е оставена без разглеждане, в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар