Решение №226 от 42669 по гр. дело №2340/2340 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 226

София, 26.10.2016 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова
Членове: Емил Марков
Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 2061 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.307,ал.1 ГПК.
Образувано е по подадена на 13.07.2016г. молба за отмяна от Т. Я. К. на влязлото в сила на 17.11.2015г. решение от 27.02.2013г. по гр.д. 56366/2011г. на Софийски РС, 40 състав, с което на основание чл.124,ал.1 ГПК е признато за установено по иска, предявен от Н. А. и Р. А. срещу Т. К., че ищците не му дължат сумата 10 000 щатски долара, ведно с лихва, на основание запис на заповед от 23.06.2000г., и съдебни разноски, за които суми е издаден изпълнителен лист и е образувано изпълнително дело, поради изтекла погасителна давност.
Молителят поддържа, че с решението неправилно е прието, че вземането му на поемател по запис на заповед от 23.06.2000г. с фиксиран падеж 23.06.2001г. е погасено с изтичането на тригодишния давностен срок по чл.531,ал.1 във вр. с чл.537 ТЗ, като е счетено, че той не е представил доказателства дали съдебното предявяване на вземането е извършено преди 23.06.2004г. Посочва, че след постановяване на първоинстанционното решение, с молба от 17.07.2013г. е представил ново доказателство – удостоверение от ОС Благоевград, издадено по гр.д.№ 626/2994г., видно от което, производството пред този съд е било образувано по негова молба вх.№ 1738 от 18.06.2004г. за издаване на изпълнителен лист въз основа на запис на заповед. Според молителя с този документ несъмнено се установява факт с правно значение – подаване на заявление за съдебно реализиране на правата му по записа на заповед преди изтичането на давностния срок и съобразяването му от решаващия съд би довело до различна фактическа обстановка и различни правни изводи. Твърди, че независимо от посочената дата на издаване на удостоверението 09.11.2012г., когато първоинстанционното производство е било висящо, това удостоверение му било изпратено едва на 17.07.2013г. – след постановяване на първоинстанционното решение. Въззивната му жалба била върната, поради което този документ не е могъл да бъде съобразен в рамките на следващото инстанционно производство по разглеждане на спора. Поддържа се, че това писмено доказателство спрямо приключилото производство пред СРС, е ново по смисъла на чл.303,ал.1,т.1 ГПК, с което той не е могъл да се снабди до решаване на делото.
Поради тежко здравословно състояние се иска възстановяване на срока за подаване на молбата за отмяна на основание чл.64 ГПК.
В писмен отговор Н. А. и Р. А. оспорват допустимостта на молбата за отмяна и допустимостта на искането по чл.64 ГПК.
За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:
По искането за възстановяване на срока за подаване на молбата за отмяна:
Срокът по чл.305 ГПК е преклузивен и не подлежи на възстановяване по реда на чл.64 ГПК. На възстановяване подлежи срок, пропуснат във висящ процес, но не и срок, чието спазване е необходимо за иниццииране на ново съдебно производство. Независимо от сочените от молителя предпоставки – напреднала възраст и заболявания, те не могат да послужат като основание за възстановяване на пропуснатия срок по чл.305,ал.1,т.1 ГПК, тъй като разпоредбата на чл.64 ГПК не се прилага по отношение на срока за иницииране на молба за отмяна.
По допустимостта на молбата за отмяна на основание чл.303,ал.1,т.1 ГПК:
Последица от невъзможността срокът по чл.305 ГПК да бъде възстановяван е изводът за просрочие на молбата по чл.303,ал.1,т.1 ГПК. Самият молител посочва, че с документа се е снабдил на 17.07.2013г. като решението, чиято отмяна се иска е влязло в сила на 17.11.2015г. Тримесечният срок по чл.305,ал.1,т.1 ГПК е изтекъл на 17.02.2016г., а настоящата молба е подадена пет месеца след срока. Това обуславя нейната недопустимост и оставянето й без разглеждане.
Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав на Първо т.о.
О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без уважение молбата на Т. Я. К. за възстановяване на основание чл.64 сл.ГПК на срока по чл.305, ал.1,т.1 ГПК за подаване на молба за отмяна по чл.303,ал.1,т.1 ГПК на влязлото в сила решение по гр.д.№ 56366/2011г. на Софийски районен съд, 40 състав.
Оставя без разглеждане, като подадена сред изтичането на преклузивния срок по чл.305,ал.1,т.1 ГПК молбата за отмяна вх.№ 1108988/13.07.2016г. по чл.303,ал.1,т.1 ГПК на влязлото в сила решение по гр.д.№ 56366/2011г. на Софийски РС, 40 състав.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на молителя пред състав на ТК на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар