Решение №23 от 43886 по тър. дело №2734/2734 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 23

гр. София, 25.02.2020г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в съдебно заседание на десети февруари две хиляди и двадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря Валерия Методиева, като изслуша докладваното от съдия В. Николова т.д. №2734 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.303 и сл. ГПК.
Образувано е по подадена от „АБС – Асфалт Бетон София“ ЕООД молба от 16.09.2019г. за отмяна на влязлото в сила решение №1979 от 25.07.2018г. по т.д.№1397/2018г. на Софийски апелативен съд, ТО, 6 състав.
Молителят поддържа, че е бил лишен от възможността да участва в делото поради нарушаване на процесуалните правила. Поддържа, че с молба от 12.02.2018г., подадена пред първоинстанционния съд от неговия пълномощник адвокат Р. Ш., е бил посочен нов адрес за съобщения и връчване на книжа по делото, а именно: [населено място], [улица], ет.2. С резолюция от 28.02.2018г. съдията докладчик разпоредил книжата до дружеството да се изпращат на посочения в молбата адрес. Независимо от това нито едно съобщение във въззивното и касационното производство не било изпращано до този адрес. Поради това молителят не бил надлежно представляван от адвокат Ш., а от друг адвокат, който е бил негов пълномощник пред първата инстанция. Твърди, че процесуалното му представителство е следвало да се осъществява при задължителното участие на адвокат Ш.. Излага и доводи, че ако първоинстанционният съд е счел, че подаването на молбата от 12.02.2018г. от адвокат Ш. е нередовно процесуално действие, съдът е следвало да укаже в какво се състои нередовността.
Ответникът по молбата Агенция „Пътна инфраструктура“ поддържа становище за недопустимост и неоснователност на молбата за отмяна. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Върховният касационен съд, ТК, Първо отделение, след като прецени данните по делото и доводите на страните, предвид наведеното основание за отмяна, приема следното:
С решение №1979 от 25.07.2018г. по т.д. №1397/2018г. на Софийски апелативен съд, ТО, 6 състав, е отменено изцяло решение №2122 от 14.11.2017г. по т.д.№4980/2015г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ – 12 състав, вместо което са отхвърлени предявените от „АБС – Асфалт Бетон София“ ЕООД срещу Агенция „Пътна инфраструктура“ искове както следва: иск с правно основание чл.266, ал.1 от ЗЗД за сумата 514 796 лева, с включен ДДС, представляваща стойността на строителни работи, извършени по договор № РД- 33-12/ 13.07.2011г. за строителен обект: „Рехабилитация на път 111-3505 Казачево-Стефаново – Дебнево – Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, с дължина 20.381 км, област Ловеч, дължима по издадените от ищеца фактури № 6 от 4.04.2013г. и № 7 от 4.04.2013г., ведно със законната лихва от 13.07.2015г., като погасен чрез прихващане с размера на неустойката за забава, уговорена в чл.71, ал.1 от договора; иск с правно основание чл. 266, ал. 1 от ЗЗД за разликата над сумата 514 796 лева, с включен ДДС, до пълния предявен размер като неоснователен; иск с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД за сумата 99 205,35 лева, с включен ДДС, представляваща законната лихва за забава върху главницата 514 796 лева, с включен ДДС, за периода от 12.04.2013г. до 30.09.2016г. като погасен чрез прихващане с размера на неустойката за забава, уговорена в чл.71, ал.1 от договора; иск с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД за разликата над сумата 99 205,35 лева, с включен ДДС, до пълния предявен размер от 118 792,02 лева, с включен ДДС, като неоснователен; иск с правно основание чл.55, ал.1, т.1 от ЗЗД, за сумата 181970 лева, представляваща усвоена без основание банкова гаранция за изпълнение на договора, ведно със законната лихва от 13.07.2015г., като неоснователен. С определение №478 от 16.07.2019г. по т.д.№58/2019г. на ВКС, ТК, не е допуснато касационно обжалване на решение №1979 от 25.07.2018г. по т.д. №1397/2018г. на Софийски апелативен съд, ТО, 6 състав.
Молбата за отмяна на влязлото в сила решение на Софийски апелативен съд е неоснователна.
Основанието за отмяна на влязло в сила решение по реда на чл.303 ал.1 т.5 от ГПК предпоставя страната, вследствие на нарушаване на съответните правила, да е била лишена от възможност да участва в делото или да не е била надлежно представлявана, или да не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.
В настоящия случай молителят поддържа, че не е бил редовно уведомен за въззивното производство и за касационното производство, както и че не е бил представляван от овластения от него нов пълномощник адвокат Ш.. При проверка на делото се установява, че на 12.02.2018г. по т.д.№4980/2015г. на СГС, ТО, VІ -12 състав, след постановяването на първоинстанционното решение, е подадена молба от адвокат Р. Ш., като пълномощник на „АБС – Асфалт Бетон София“ ЕООД с искане всички съобщения и книжа по делото да бъдат изпращани занапред на него като представител на страната на посочения в молбата адрес. Към тази молба не е приложено пълномощно на адвокат Ш., нито такова е било представено по делото в по – късен момент. Поради това като процесуално действие извършено от лице без представителна власт по отношение на страната по делото, молбата не е породила правни последици. Резолюцията на първоинстанционния съд, че съобщенията до страната следва да се изпращат на посочения в молбата адрес, не поражда задължение за другите инстанции, доколкото всеки съдебен състав самостоятелно следи за редовността на осъществяваните от него процесуални действия, включително и тези по връчването на книжа.
Дори и молбата от 12.02.2018г. да бе подадена от редовно упълномощен представител на ищеца „АБС – Асфалт Бетон София“ ЕООД, това пак не би могло да обоснове извод, че той е бил лишен от възможност да участва в делото. Нито в молбата от 12.02.2018г., нито в друг подаден от страната документ, се съдържа изявление за оттегляне на пълномощното на адвокат Г. В., който по силата на представеното по делото пълномощно от 02.07.2015г. е редовно упълномощен да представлява ищеца в производството пред всички съдебни инстанции. Същият е представлявал дружеството в първоинстанционното производство, подал е въззивна жалба, явил се е в проведеното открито съдебно заседание във въззивната инстанция и е подал в срок редовна касационна жалба срещу въззивното решение. След като страната е била представлявана в производството от редовно упълномощен адвокат, който е взел участие във всички етапи на съдебното производство и е извършил всички съответстващи на развитието на производството процесуални действия в полза на представляваното от него дружество, то не може да се приеме, че дружеството – молител е било лишено от възможност да участва в делото или че не е било надлежно представлявано.
Неоснователни са и доводите на молителя, че представителството му е следвало да се осъществява при задължителното участие на адвокат Ш.. Дори при доказателства за редовно упълномощаване на адвокат Ш., законът не поставя изискване когато страната е упълномощила двама адвокати да я представляват в едно съдебно производство, всеки от тях да бъде уведомяван и призоваван поотделно. Страна в процеса е юридическото лице и е достатъчно връчване на книжата на единия от пълномощниците, за да се счита дружеството редовно уведомено, тъй като действията на всеки от пълномощниците пораждат валидни правни последици за дружеството.
Предвид изложеното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, намира молбата за отмяна по чл.303 ал.1 т.5 от ГПК за неоснователна, поради което същата следва да се остави без уважение.
В полза на ответника по молбата следва да бъдат присъдени разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева.
Воден от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия

Р Е Ш И

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „АБС – Асфалт Бетон София“ ЕООД за отмяна на влязлото в сила решение №1979 от 25.07.2018г. по т.д.№1397/2018г. на Софийски апелативен съд, ТО, 6 състав.
ОСЪЖДА „АБС – Асфалт Бетон София“ ЕООД, [ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], да заплати на Агенция „Пътна инфраструктура“ с адрес [населено място], [улица], основание чл.78 ал.3 от ГПК юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция в размер на 200 лева /двеста лева/.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *