Решение №231 от 41940 по гр. дело №1504/1504 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

Р Е Ш Е Н И Е

№ 231

С. 28.10.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 30 септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1504/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С определение № 845 от 24.06.2014г., постановено по настоящото дело № 1504/2014г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Старозагорския окръжен съд, № 456 от 04.12.2013г. по в.гр.д. № 1426/2013г., с което е обезсилено решението на Районен съд [населено място], № 49 от 18.09.2013г. по гр.д. № 228/2013г. и е прекратено производството по делото.
Ответникът [община] в подадения от пълномощника адв. Е. Н. писмен отговор моли решението да се остави в сила. Претендира разноските по делото.
Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по процесуалноправния въпрос „когато съдът констатира, че искът по трудов спор в хипотезата на чл. 61, ал. 2 КТ е предявен срещу ненадлежна страна, следва ли да обезсили решението и върне делото на първоинстанционния съд с указания ищецът да отстрани нередовността чрез конституиране на надлежен ответник”, поради противоречие с ТР № 1/2012г. ОСГК на ВКС.
По поставения въпрос ВКС намира следното:
Процесуалната легитимация на страните е абсолютна процесуална предпоставка за правото на иск, поради което за наличието й съдът следи служебно. С посоченото по-горе ТР № 1/2012г. ОСГК на ВКС е прието, че надлежен ответник по исковете по чл. 344, ал. 1 КТ, предявени от работник или служител, чийто трудов договор е сключен при условията на чл. 61, ал. изр. първо 2 КТ, е работодателят, а не по-горестоящият спрямо него орган. В мотивите на Тълкувателното решение е даден отговор и на поставения въпрос. Ако при проверката за процесуалната легитимация на страните съдът констатира, че исковете по чл. 344, ал. 1 КТ са предявени срещу ненадлежен ответник, съдът следва да укаже на ищеца да отстрани в определен срок тази нередовност като предприеме действия за конституиране на надлежен ответник. При неизпълнение на указанието производството по делото следва да бъде прекратено.
По основателността на касационната жалба.
В. съд е обезсилил първоинстанционното решение и е прекратил производството по делото поради постановяване на решението против ненадлежен ответник. Като се е позовал на ТР № 1/2012г. ОСГК на ВКС е приел, че [община] не е процесуално легитимирана да бъде ответник по иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ за отмяна на уволнението на директор на общинска детска градина. Съгласно чл. 37 от Закона за народната просвета /З./ трудовият договор с директор на общинска детска градина се сключва от кмета на общината, но съгласно чл. 61, ал. 2 КТ и в този случай трудовото правоотношение се създава с предприятието, в което е съответната длъжност. Като постановено срещу ненадлежен ответник първоинстанционното решение е процесуално недопустимо.
Касационната жалба е основателна.
Предвид дадения по-горе отговор на поставения въпрос, при констатирано от съда посочване на ненадлежен ответник по исковете по чл. 344, ал. 1 КТ в хипотезата на чл. 61, ал. 2 КТ, въззивният съд е следвало след като обезсили първоинстанционното решение да върне делото на първоинстанционния съд за даване на указания на ищеца за конституиране на надлежен ответник, а не да прекрати производството по делото.
Изложеното налага отмяна на въззивното решение в частта, с която е прекратено производството по делото, и връщане делото на първоинстанционния съд за даване на указания на ищеца да отстрани в определен срок нередовността на исковата молба като предприеме действия за конституиране на надлежен ответник.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивното решение на Старозагорския окръжен съд, № 456 от 04.12.2013г. по в.гр.д. № 1426/2013г. В ЧАСТТА, с която е прекратено производството по делото и са присъдени разноски по делото.
ВРЪЩА делото на Районен съд [населено място] за продължаване на съдопроизводствените действия съгласно указанията в мотивите на настоящото решение.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар