Решение №234 от 14.10.2013 по гр. дело №275/275 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 234

София, 14.10.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 10 октомври две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

при участието на секретаря
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от председателя /съдия/ Т.Митова
гр.дело № 67/2013 година
Производството е по реда на чл. 282, ал. 5 ГПК.
На 09.10.2013 г. е постъпило искане от Частен съдебен изпълнител рег. № 827 – В. А., внесената от С. С. Б. по специалната сметка на ВКС парична гаранция за обезпечаване на спиране изпълнението на осъдително решението от 03.09.2009 г. по гр. д. № 1705/2007 г. на Софийски градски съд и решение № 117 от 20.01.2011 г. в.гр.д. 437/2010 г. на Апелативен съд София, в размер на 5400 лв. да бъде преведена по посочена банкова сметка за погасяване на задължения по изп. д. № 20128270400108.
С определение от 09.05.2012 г. по гр.д.№ 487/2012 г. на ВКС, ІІІ г.о. е спряно изпълнението на решение от 03.09.2009 г. по гр. д. № 1705/2007 г. на Софийски градски съд и решение № 117 от 20.01.2011 г. в.гр.д. 437/2010 г. на Апелативен съд София.
С определение № 133/08.07.2013 г. постановено по гр.д. № 67/2013 г. на ІІІ г.о. е оставена без уважение молбата за отмяна на С. С. Б., с искане да се отмени на основание чл. 303, ал.1, т.1 ГПК влязлото в сила решение № 117 от 20.01.2011 г. в.гр.д. 437/2010 г. на Софийски апелативен съд, по отношение на което не е допуснато касационно обжалване с определение № 299 от 09.12.2011 г. по гр.д. 928/2011 на ВКС, състав на ІІІ г.о.
Съгласно чл. 282, ал. 5 ГПК, обезпечението на изпълнение на парично вземане се освобождава, след като искът бъде отхвърлен или производството бъде прекратено.
По тези съображения, след освобождаване на обезпечението по реда на чл. 282, ал. 5 ГПК, следва да се нареди извършването на банков превод на сумата 5400 лв. от особената сметка на ВКС за обезпечения по сметката на ЧСИ, чрез превод по посочена от него в запорно съобщение вх. № 9194/09.10.2013 г., банкова сметка за погасяване на задължението на С. С. Б. по изп.д № 20128270400108.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ на основание чл. 282, ал. 5 ГПК допуснатото обезпечение при спиране изпълнението от 03.09.2009 г. по гр. д. № 1705/2007 г. на Софийски градски съд и решение № 117 от 20.01.2011 г. в.гр.д. 437/2010 г. на Апелативен съд София.
ДА СЕ ИЗВЪРШИ БАНКОВ ПРЕВОД на сумата 5400 / пет хиляди и четиристотин лева/ от особената сметка на ВКС за обезпечения, постъпила на 07.05.2012 г. по банковата сметка на Частен съдебен изпълнител рег. № 827 В. А. IBAN:[банкова сметка], за погасяване на задължението на С. С. Б. по изп.д № 20128270400108.
Препис от определението да се изпрати на главния счетоводител на ВКС за изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар