Решение №240 от 42299 по нак. дело №1056/1056 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 240
София, 22.10.2015 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 2948/2014 г.

Подадена е молба от [фирма], [населено място] за допълване на постановеното по настоящото дело определение № 412 от 09.07.2015 г. в частта за разноските, като в полза на банката бъде присъдено дължимото за касационното производство юрисконсултско възнаграждение в размер на сумата 19 556 лв.
Ответникът по молбата – [фирма], [населено място] – не заявява становище по същата.
Съдът, като взе предвид изложеното в молбата и данните по делото, приема следното:
Молбата е подадена в преклузивния едномесечен срок по чл. 248, ал. 1 ГПК, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество – същата е частично основателна.
Ответникът по касационната жалба [фирма], [населено място] е направил своевременно искане за присъждане на разноски, което се съдържа в депозирания от него отговор от 12.09.2014 г. Поради това и с оглед изхода на делото, както и предвид обстоятелството, че процесуалното представителство на ответната банка е осъществявано от юрисконсулт, молбата за присъждане на разноски е основателна. Изчислено по реда на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, дължимото на ответника юрисконсултско възнаграждение възлиза на посочената в молбата сума – 19 556 лв. Доколкото, обаче, в случая производството по делото е приключило с недопускане на касационното обжалване, т. е. осъщественото от юрисконсулта на банката процесуално представителство не включва явяване в съдебно заседание, на основание чл. 9, ал. 3 от цитираната наредба, на ответника по делото следва да бъдат присъдени само 75% от посочената сума. Ето защо, подадената молба по чл. 248 ГПК е основателна за сумата 14 667 лв., като за разликата до пълния размер на претендираните разноски – същата следва да бъде оставена без уважение.

Мотивиран от изложеното, на основание чл. 248 ГПК, Върховен касационен съд, състав на Търговската колегия, Второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица] да заплати на [фирма], ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица] направените по настоящото дело разноски в размер на сумата 14 667 (четиринадесет хиляди шестстотин шестдесет и седем) лева.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на [фирма], [населено място] за присъждане на разноски за разликата над 14 667 лв. до 19 556 лв.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest