Решение №241 от 40721 по гр. дело №171/171 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

Р Е Ш Е Н И Е

№ 241

С. 27.04.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 14 юни две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 171/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 304 ГПК.
Образувано е по молба на Х. Ч. Ш. от [населено място], за отмяна на основание чл. 304 ГПК на влезлите в сила решения № 346 от 30.08.2007г. по в.ч.гр.д. № 343/2007г. на Благоевградския окръжен съд, и № 372 от 11.04.2008г. по в.ч.гр.д. № 1063/2007г. на Благоевградския окръжен съд.
Ответникът ТПК „Н. У.” [населено място] в подадения писмен отговор изразява становище за основателност на молбата.
Ответникът В. И. Д. от [населено място] в представения писмен отговор изразява становище за недопустимост и неоснователност на молбата за отмяна.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. За да се произнесе по основателността й ВКС, трето г. о. взе предвид следното:
С решение № 346 от 30.08.2007г. по в.ч.гр.д. № 343/2007г. на Благоевградския окръжен съд са отменени действията на ЧСИ Ц., представляващи извършен въвод на 04.04.2007г. в недвижим имот – барче на О. минерални бани срещу П. на У. по изп.д. № 79/2007г.
С решение № 372 от 11.04.2008г. по в.ч.гр.д. № 1063/2007г. на Благоевградския окръжен съд са отменени действията на ЧСИ Ал. Ц., изразяващи се в отказ да извърши обратен въвод на В. Д. в описания по-горе недвижим имот, по същото изп. дело.
Молбата за отмяна на основание чл. 304 ГПК е мотивирана с твърдения, че посочените по-горе влезли в сила решения, по които молителката не е била страна, имат сила по отношение на нея. Обратният въвод във владение ще засегне законните й интереси като собственик на 1/6 ид. част от недвижимия имот. Освен това представя решение № 197 от 08.04.2004г. по гр.д. № 520/2003г. на Гоцеделчевския районен съд и определение № 63/05.11.2008г. по гр.д. № 3107/2008г. ВКС ІV г.о. с предмет ревандикационен иск, предявен от ТПК „Н. У.” [населено място] против [фирма], представлявано от В. Д., и отрицателен установителен иск за собственост, на дворно място с построен в него ресторант „Мирото”, по отношение на които твърди, че съставляват нови писмени доказателства и са основание за отмяна на решенията.
Молбата е неоснователна поради следните съображения:
Основанието за отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК поради наличието нови писмени доказателства от съществено значение за делото, принадлежи на страните по делото. Заинтересовани страни по смисъла на чл. 303, ал. 1 ГПК, които могат да искат отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, са участвалите в производството по делото. Молителката не е била страна по делата, решенията по които иска да се отменят поради наличието на нови писмени доказателства, поради което молбата за отмяна на влезлите в сила решения на това основание следва да се остави без уважение.
Молителката не е и трето лице по смисъла на чл. 304 ГПК. Право да искат отмяна на това основание имат само тези трети лица, спрямо които решението се ползва със сила на пресъдено нещо на основание чл. 216, ал. 2 ГПК като необходими другари на страните. Съгласно приетото с ТР № 3/2005г. ОСГТК на ВКС актовете на съдебния изпълнител са властнически волеизявления, израз на предоставеното му държавно правомощие, чиято цел е да предизвика задължителни за правните субекти последици, различаващи се по своята правна природа от установените със съдебно решение. В производството по чл. 332 и сл. ГПК /отм./, аналогично на това по чл. 435 и сл. ГПК – нов, окръжният съд действа като контролна съдебна инстанция относно законосъобразността на обжалван несъдебен акт. Решението на окръжния съд, постановено по реда на чл. 435 ГПК не се ползва със сила на пресъдено нещо и молителката не е необходим другар на страните по делото. С разпоредбата на чл. 435, ал. 4 ГПК е уредено правото на жалба на трети лица, които претендират права по отношение на вещта, предмет на въвода.
По изложените съображения молбата за отмяна е неоснователна и следва да се остави без уважение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба на Х. Ч. Ш. от [населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 и чл. 304 ГПК на влезлите в сила решения № 346 от 30.08.2007г. по в.ч.гр.д. № 343/2007г. на Благоевградския окръжен съд, и № 372 от 11.04.2008г. по в.ч.гр.д. № 1063/2007г. на Благоевградския окръжен съд.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар