Решение №243 от 42634 по гр. дело №514/514 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 243

Гр.С., 21.09.2016г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети септември през двехиляди и шестнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

при участието на секретаря ………….., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д. N.3127 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.307 ал.1 ГПК.

Образувано е по молба вх.№.12537/23.11.2015 на Д. С. Д. за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК на влязло в сила решение №.47/15.08.13 по г.д.№.23/13 на РС Трявна. Сочи се, че на 16.09.15 на молителя са станали известни нови обстоятелства и доказателства – удостоверение за данъчна оценка на процесния имот– които са от значение за спора и биха довели до различното му разрешаване.
Ответните страни П. Л. А. и Т. Р. С. оспорват молбата.

Върховният касационен съд, в настоящия състав на Трето гражданско отделение, при проверката за допустимостта на молбата за отмяна с оглед изложените в нея съображения, намира следното:

Молбата е подадена от надлежна страна – имаща право и интерес от отмяна на постановеното решение, срещу подлежащ на отмяна окончателен съдебен акт, в законоустановен срок, съдържа изложение на обстоятелства във връзка с твърдяното основание за отмяна. Предвид изложеното тя е допустима и следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разглеждане в открито съдебно заседание молбата на Д. С. Д. за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК на влязло в сила решение №.47/15.08.13 по г.д.№.23/13 на РС Трявна.

ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на ІІІ ГО за насрочване в открито съдебно заседание.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар