Решение №244 от 41900 по гр. дело №1135/1135 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 244

Гр.С., 18.09.2014г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осми септември през двехиляди и четиринадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Р. г.д. N.2568 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.248 ГПК.
Постъпила е в срок молба от Нотариална камара на Република България с искане за допълване на постановеното по делото решение в частта за разноските. Сочи се, че съдът не се е произнесъл по направено в срок искане за пресъждане на разноски под формата на юрисконсултско възнаграждение. Моли се за пресъждането им.
Н. Г. Г. оспорва молбата с твърдение, че от една страна не е представен списък с разноски, а от друга не е конкретизиран размера на претендираното възнаграждение.
Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, становищата и доводите на страните, намира следното:
Съгласно разпоредбата на чл.78 ал.3 ГПК ответникът има право на разноски съразмерно на отхвърлената част от иска.
В разглеждания случай предявената от Н. Г. жалба срещу решение на дисциплинарен състав на Нотариалната камара е намерена за неоснователна и решението – потвърдено. Ответната страна е била защитавана пред ВКС от юрисконсулт, който своевременно – в съдебно заседание и в представени в него писмени бележки, е поискал присъждане на юрисконсултско възнаграждение. При това положение и с оглед изхода на спора съдът е следвало да й пресъди такова в размер на 300лв. съгласно Наредба №.1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения /чл.7 ал.1 т.4 вр. с с пар.1 от Наредбата/. Доколкото е налице пропуск за произнасяне в този смисъл, молбата за допълване на решението по реда на чл.248 ГПК е основателна и трябва да се уважи.
Възраженията за нейната недопустимост и неоснователност предвид непредставяне на списък с разноски и неконкретизиране на претендираното възнаграждение по размер са неоснователни. Липсата на представен списък по чл. 80 ГПК в хипотезата, при която съдът не се е произнесъл по искането за разноски, не е основание да се откаже допълване на решението в частта му за разноските. Тя съставлява процесуална пречка да се иска изменението му в частта за разноските чрез пререшаване на въпроса за размера им, но не рефлектира върху искането за допълване на решението при пропуск на съда да се произнесе по отговорността за тях. Разпоредбата на чл.248 ГПК визира две хипотези, свързани с промяна на вече постановения съдебен акт – на изменение и на допълване на решението, като правната последица, установена с чл.80 изр.2 ГПК, настъпва само по отношение на изменението на решението в частта му за разноските, не и по отношение на неговото допълване /в този смисъл и т.8 от ТР 6/2012г. на ОСГТК на ВКС/. Конкретизирането на претендирания размер на юрисконсултско възнаграждение също не е условие за пресъждането му. Касае се за особен вид разноски, които не са предварително заплатени от страната, а й се полагат по силата на закона и в посочен от него размер /в този смисъл и опр. №.147/22.03.2013 по ч. гр. д.№ 8/13 на ВКС, ІІ ГО/.
Мотивиран от горното и на основание чл.248 ал.1 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА решение №.154/4.06.2014г. на ВКС, Трето гражданско отделение, по г.д.№.2568/14г., в частта за разноските, като ОСЪЖДА Н. Г. Г., ЕГН [ЕГН], със служебен адрес [населено място], [улица], [жилищен адрес] маг.3, със съдебен адрес [населено място], [улица].36, ет.1, адв. Радост Г., да плати на Нотариалната камара на Република България, [населено място], [улица].46-48, на основание чл.78 ал.3 ГПК 300лв. /триста лева/ разноски.

Определението подлежи на обжалване пред друг състав на Върховния касационен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар