Решение №245 от 41900 по търг. дело №1008/1008 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 245

Гр.С., 18.09.2014г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осми септември през двехиляди и четиринадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Р. г.д. N.619 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

По делото е постъпила молба вх.№.5282/9.06.2014г., с която Д. С. К. чрез пълномощника си адв. Й. Г. моли производството по делото да бъде прекратено предвид постигнато между страните извънсъдебно споразумение. Сочи се, че предходна молба в същия смисъл е била депозирана на 21.02.2014г., но по нея не е налице произнасяне.
Ответната страна В. К. К., редовно призована с препис от молбата, не взема становище по нея.

Настоящият състав намира, че молбата е неоснователна.

Същата е постъпила след като по делото е постановено определение №.372/12.03.14г. на ВКС, Трето гражданско отделение, по реда на чл.288 ГПК, с което не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение на Варненски окръжен съд, ГК, Іс., постановено по г.д.№.2309/13г. по касационната жалба на Д. К.. При това положение производството е приключило с влязъл в сила съдебен акт и не са налице предпоставките за приложението на чл.249 ГПК. Отделно от изложеното, условията на горецитираната разпоредба не са били налице и към момента на подаване на предходната молба та 21.02.2014г., доколкото същата, както и настоящата, изхожда единствено от касатора и не съдържа изявление на насрещната страна В. К. за прекратяване на производството предвид постигната спогодба.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№.5282/9.06.2014г. на Д. К..

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар