Решение №251 от 43836 по гр. дело №1992/1992 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

5
Р Е Ш Е Н И Е
№ 251
гр. София, 06.01.2020 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на пети декември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: Симеон Чаначев
Членове: Александър Цонев
Филип Владимиров

изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 3146/19 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 73 ЗЧСИ и е образувано пред ВКС по жалба на Министерство на правосъдието срещу решение от 20.06.2019г. на Дисциплинарната комисия /ДК/ към Камарата на ЧСИ, постановено по дисциплинарно дело № 7 по описа за 2019г. на ДК към КЧСИ.

С обжалваното решение ДК е приела, че при воденето на изп.д. 823/2018г. частният съдебен изпълнител ЧСИ М. М. не е извършил вменените му нарушения- нарушение на чл. 434, ал.1 ГПК- изпълнителното дело е образувано без резолюция или друг акт на разпореждане; нарушение на чл. 426, ал.1 ГПК, предложение първо- не е извършена проверка на статута на дружеството и не е поискано от синдика разрешение от съда да образува дело чрез адвокат; нарушение на чл. 436, ал.3 ГПК- по делото няма данни частната жалба на К. Д. от 19.06.2018г. да е администрирана до съда. Дисциплинарната комисия се е мотивирала, че законът не изисква писмена форма на разпореждането за образуване на изпълнително дело, извършените действия от адвокат без представителна власт са потвърдени, доколкото не са оспорени, съгласно чл. 301 ТЗ и частната жалба е изпратена в СГС, а в законът не е уреден срок за това.
Подадената от МП жалба срещу това решение на ДК е в срок и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна. От фактическа страна по делото, се установява следното:
Изпълнително дело № 20187860400823 по описа на ЧСИ М. М. е образувано на 08.06.2018г. по молба на Л. С. К. – в качеството му на сидник на „Тома строй“ ЕООД (в несъстоятелност), чрез адв. С. Н., с пълномощно, приложено към молбата, в което е записано изрично: „Да приведе в изпълнение Обезпечителна заповед от 07.06.2018 г. по Определение № 635/07.06.2018 г., изд. от ОС – [населено място], Търговско отделение, по т.д. № 105/2016 г., с което, на осн. чл. 642 от ТЗ е допуснато обезпечение с цел опазване на имуществото на длъжника „Т. строй“ ЕООД, като за целта образува дело при съдебен изпълнител, по своя преценка, който да наложи изложените в цитираната заповед мерки, от мое име и за моя сметка“.
Приложена е Обезпечителна заповед, изд. на 07.06.2018 г., по т.д. № 105/2016 г. по описа на Окръжен съд гр. Плевен, с която е допуснато обезпечение, Л. К., със съдействието на избран от него изпълнител и техническо лице /ключар/ да подмени заключващите механизми – смяна на ключалката на външната входна врата на сградата, находяща се в [населено място], на [улица], както и на външните врати на недвижимите имоти от МН, находящи се в тази сграда, като имотите са подробно описани в заповедта .
С протокол от 08.06.2018 г., П. Г. – помощник ЧСИ при М. М. е извършил описаните в обезпечителната заповед действия, с изключение на Апартамент, без номер по нотариален акт за собственост, находящ се на втори надпартерен етаж, за който К. С. Д. е заявила права на собственост върху имота и движимите вещи вътре, като й е даден седемдневен срок да освободи имота или да предостави доказателства за заявените права и тяхната портивопоставимост на обезпечителната заповед. Както и не е сменен патронът на Таванско жилище, но обектът е запечатен. Протоколът е подписан от адв. Н. и от Л. К. – синдик.
С Възражение вх. № 9086/12.06.2018 г. К. Д. е възразила срещу действията на съдебния изпълнител срещу имота, която претендира да е нейна собственост, с искане да не бъде запечатван, като прилага доказателства за собственост. С Възражение вх. № 912/12.06.2018 г. „Климатроник“ ЕООД, чрез адв. Ц. Й. -С., е заявило права на собственост върху Жилище, заемащо целия първи етаж от къща, находяща се в [населено място], [улица] Жилище, находящо се на първи надпартерен етаж на същата къща, като счита действията на ЧСИ М. за отнемане на владението за незаконосъобразни и с искане да бъде възстановено фактическото положение. С молба вх. № 9342/14.06.2018 г. от И. Д. И. е поискано да бъде спряно запечатването на обект представляващ апартамент без описан номер, находящ се на първи надпартерен етаж от 40 кв.м..
На 15.06.2016 г. с протокол, в присъствието на адв. Н. и Л. К. -синдик, са извършени действията по обезпечителната заповед за следните имоти: Таванско жилище, находящо се на таванския етаж на сградата; Жилище, заемащо целия първи етаж от къща; Жилище, находящо се на първия надпартерен етаж от къща; Апартамент, без номер, находящ се на първи надпартерен етаж и Апартамент без номер, находящ се на втори надпартерен етаж в сградата на [улица].
На 19.06.2018 г. К. Д. е подала частна жалба срещу действията на ЧСИ М. М., върху която е разпоредено от ЧСИ на основание чл. 436, ал.З от ГПК да бъде изпратена за възражения. С отговор вх. № 11371/16.07.2018 г. е даден отговор от Л. К. – синдик на „Тома строй“ ЕООД. На 17.09.2018 г. е подадена молба вх. № 13888/17.09.2018 г. от Л. К.- синдик да бъде извършена повторно процедурата по обезпечителната заповед за Таванско жилище, находящо се на таванския етаж на сградата, поради извършен въвод във владение то ЧСИ М. Б. на 14.09.2018 г..
При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
За да се ангажира дисциплинарна отговорност по чл. 73 ЗЧСИ е необходимо виновно поведение, противоправност и причинна връзка между тях, т.е. ЧСИ с действие или бездействие виновно да е нарушил конкретно правило по водене на изпълнително дело.
В случая сезиращият орган Министерство на правосъдието е вменило на ЧСИ М. М. следните нарушения: 1. Нарушение на чл. 434, ал.1 ГПК- изпълнителното дело е образувано без резолюция или друг акт на разпореждане; 2. Нарушение на чл. 426, ал.1 ГПК, предложение първо- не е извършена проверка на статута на дружеството и не е поискано от синдика разрешение от съда да образува дело чрез адвокат; 3. Нарушение на чл. 436, ал.3 ГПК- по делото няма данни частната жалба на К. Д. от 19.06.2018г. да е администрирана до съда.
Относно първото нарушение ВКС намира, че не е налице противоправност, защото молбата за образуване на изпълнително дело е с вх.№ от 08.06.2018г. и на същата дата е съставен протокол за пристъпване към изпълнение по тази молба със съответния номер на изпълнителното дело. Разпореждането за образуване на делото не е уредено като акт с определени реквизити, то има удостоверителна функция (такова е заглавието на нормата), не е с конститутивно значение, защото дори да липсва, това не се отразява на законосъобразността на извършените действия. Удостоверяването може да се съдържа и в друг акт на частния съдебен изпълнител, като той е длъжен да удостовери образуването на делото, съгласно чл. 434, ал.1 ГПК. В случая изпълнителното дело е образувано на 08.06.2018г., и на същата дата този факт е удостоверен в Протокол за пристъпване към изпълнение, тъй като в него се съдържа волеизявление, че по процесната молба е образувано изпълнително дело с №823/2018г.. Налице е удостоверително разпореждане за образуваното дело, поради което липсва противоправност.
Относно второто нарушение отново не е налице противоправност, защото синдикът е потвърдил лично и в писмена форма подаването на молбата за образуване на изпълнително дело. Когато молбата е подадена от синдик чрез адвокат без представителна власт, същата е нередовна и ЧСИ е длъжен да даде указания за представяне на разрешение от съда или потвърждаване на действието лично от синдика, съгласно чл.426, ал.1 във връзка с чл. 129 ГПК. В случая подадената молба за образуване на изпълнително дело е била редовна, защото синдикът е изразил писмено волята си за подаване на молба за образуване на изпълнително дело, което волеизявление се съдържа в представеното пълномощно на адвоката. Освен това още при подаването на молбата, синдикът е участвал лично на изпълнителното действие- пристъпване към изпълнение, което е от същата дата- 08.06.2018г., и лично е подписал Протокола, удостоверяващ това действие. А там недвусмислено е изразена и волята му за потвърждаване действията по образуване на изпълнително дело, доколкото е записано, че по негова молба е образувано същото. Следователно подадената молба е редовна и не е извършено нарушение на чл. 426, ал.1 ГПК.
Относно третото нарушение ВКС счита, че не е налице съставомерност. Безспорно е, че молбата е била администрирана до СГС, който я е оставил без разглеждане с определение, което е влязло в сила. Следователно частната жалба е била администрирана, а не се установява обратното обстоятелство (че не е администрирана), което се вменява в нарушение. Сезиращият орган не е поискал наказание за период от време на бездействие на ЧСИ, извън разумния срок за администриране на жалба, и такъв не е установен по делото. Липсват доказателства относно обстоятелството- на коя дата жалбата е била изпратена на СГС. Тежестта за установяване на нарушенията се носи от сезиращия орган, който следва да ги докаже при условията на пълно и главно доказване. Освен това съдът не може служебно да констатира извършването на друго дисциплинарно нарушение (примерно период на бездействие), по което да наложи наказание, защото законът установява с императивни норми преклузивни срокове за сезиране на наказващия орган за извършено конкретно нарушение и осигурява право на защита на ЧСИ срещу вмененото му противоправно поведение.
С оглед изхода на спора Министерство на правосъдието дължи на ЧСИ М. М. 500лв., направени разноски за настоящото произвдство. Министерство на правосъдието не дължи юрисконсултско възнаграждение на КЧСИ, защото двете лица не са насрещни субекти в настоящия правен спор.
Воден от горното, ВКС ІІІ ГО
Р Е Ш И :
ПОТВЪРЖДАВА решение от 20.06.2019г. на Дисциплинарната комисия /ДК/ към Камарата на ЧСИ, постановено по дисциплинарно дело № 7 по описа за 2019г. на ДК към КЧСИ.
Осъжда Министрество на правосъдието да плати 500лв. на ЧСИ М. М. с рег.№ 786, с район на действие- СГС, представляващи направени разноски в настоящото производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар