Решение №254 от 42944 по гр. дело №2666/2666 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 254
София, 28.07. 2017 година

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и осми юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА
БОЯН ЦОНЕВ
като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 2972 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 307, ал. 1 ГПК.
С молба вх. № 5025102 от 21.02.2017 година, подадена от А. Н. Х. от [населено място] се иска отмяна на основание чл. 303, т. 5 ГПК на влязло в сила съдебно решение по гр.д. № 50369/2015 г. на Софийски районен съд. Поддържа се, че молителят е бил лишен от възможност да участва в производството по делото, поради което моли да бъде отменено влязлото в сила съдебно решение.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира молбата за отмяна е допустима, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание на Председателя на Четвърто гражданско отделение на ВКС.
Да се призоват за датата на насрочване на делото молителят А. Н. Х. от [населено място], съд. адрес ул. „Х. Б. № 2, ет.5, офис 32, адвокат Ц. Б. от САК и ответницата по молбата Р. Г. Х. от съд. адрес [населено място], [улица], ет.1, адвокат Р. Д..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар