Решение №256 от 41942 по гр. дело №1024/1024 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

Р Е Ш Е Н И Е

№ 256

С. 30.10.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 14 октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1331/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С определение № 843 от 24.06.2014г., постановено по настоящото дело № 1331/2014г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІV-А с-в, № 6820 от 15.10.2013г. по в.гр.д. № 3373/2013г. в частта относно иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ.
Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса за законовите предпоставки за основателност на иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ.
Ответницата по касация М. М. Д. чрез пълномощника си адв. П. П. моли решението да се остави в сила.
По поставения въпрос ВКС намира следното:
Съгласно чл. 225, ал. 1 КТ работникът или служителят, който е останал без работа поради незаконно уволнение, има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 6 месеца. От текста на разпоредбата се извличат материалноправните предпоставки за основателност на претенцията – признаване на уволнението за незаконно и отмяната му от съда или от работодателя по реда на чл. 344, ал. 2 КТ; претърпяна вреда от оставане без работа; причинна връзка между незаконното уволнение и оставането без работа. С ТР № 6/2013г. ОСГК ВКС прие, че при предявен иск по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр.чл. 225, ал. 1 КТ доказателствената тежест да установи факта, че след уволнението е останал без работа и не е получавал трудово възнаграждение, е на ищеца. Същият следва да установи и размера на брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е прекратено трудовото правоотношение /чл. 228, ал. 1 КТ/.
По основателността на касационната жалба:
В касационната жалба са изложени оплаквания за материална незаконосъобразност и необоснованост на решението. Според касатора искът, който е оспорен с отговора на исковата молба, е уважен без да са представени доказателства за оставане на ищцата без работа поради уволнението. Не е уважено и възражението за прихващане с изплатени обезщетения.
Касационната жалба е основателна.
С отговора на исковата молба ответникът е оспорил исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ и е направил евентуално изявление за прихващане с изплатени на ищцата обезщетения по чл. 220, ал. 1 и чл. 222, ал. 1 КТ в случай, че искът по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ бъде уважен. В доклада по делото първоинстанционният съд е разпределил доказателствената тежест като е указал на ищцата, че следва да установи размера на последното получено преди уволнението брутно трудово възнаграждение, но не е дал указания на страните относно доказателствената тежест за установяване на оставане на ищцата без работа поради уволнението.
Съгласно т. 2, предл. първо на ТР № 1/2013г. ОСГТК на ВКС, въззивният съд е следвало да даде указания на ищцата, че нейна е доказателствената тежест за установяване на твърдението й за оставане без работа поради уволнението, съгласно приетото в ТР № 6/2013г. ОСГК на ВКС.
Изложеното налага въззивното решение да се отмени и делото да се върне на въззивния съд за ново разглеждане като се дадат указания на ищцата за извършване на процесуални действия по представяне на доказателства за оставане без работа поради уволнението, които действия страната е пропуснала да извърши в първата инстанция поради отсъствие на указания в доклада по делото.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІV-А възз. с-в, № 6820 от 15.10.2013г. по в.гр.д. № 3373/2013г. В ЧАСТТА, относно иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ.
ВРЪЩА делото на въззивния съд за ново разглеждане от друг съдебен състав в отменената част.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар