Решение №264 от 41180 по гр. дело №1637/1637 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

Р Е Ш Е Н И Е

№ 264

С. 28.09.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 25 септември две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1637/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С определение № 635 от 04.05.2012г., постановено по настоящото дело № 1637/2011г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Бургаския окръжен съд, № 108 от 12.08.2011г. по в.гр.д. № 1087/2011г., с което е потвърдено решението на Бургаския районен съд, ХХ гр. с-в, № 541 от 15.04.2011г. по гр.д. № 11142/2010г., с което са отхвърлени предявените от А. Г. А. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по материалноправния въпрос „подлежи ли на съдебна преценка извършеният от работодателя подбор по чл. 329 КТ”, решен от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС – ТР № 3/2012г., ОСГК на ВКС.
Ответникът по касация [фирма] [населено място] в представения писмен отговор моли решението да се остави в сила.
По поставения въпрос с посоченото по-горе тълкувателно решение на ВКС е прието, че преценката на работодателя по чл. 329, ал. 1 ГПК – кой от работниците и служителите има по-висока квалификация и работи по-добре, подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ при упражняването на който съдът проверява основават ли се приетите от работодателя оценки по законовите критерии по чл. 329, ал. 1 КТ на действително притежаваните от работниците и служителите квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа.
Касационната жалба на А. Г. съдържа оплаквания относно изводите на съда по законността на проведения подбор. К. счита, че извършването на подбор по чл. 329 КТ е въпрос на приложение на закона, поради което подлежи на съдебен контрол.
С оглед дадения в посоченото по-горе тълкувателно решение отговор на поставения материалноправен въпрос, касационната жалба е основателна.
В. съд е отхвърлил предявените А. Г. искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ като е приел, че ответникът, като наемател на обособена част от предприятието на наемодателя [фирма] има качеството на работодател на ищеца, до приключването на срока на договора – 31.12.2013г., и е осъществено основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ „съкращаване на щата”. След подробен анализ на доказателствата по делото относно извършения от работодателя подбор съдът е приел, че същият е законосъобразен относно критерия „професионална квалификация”. Относно критерия „по-добра работа” е приел, че дадената от работодателя оценка е субективна, по целесъобразност, основаваща се на лични и непосредствени възприятия, и не подлежи на съдебен контрол.
В. решение на Софийски градски съд е постановено в противоречие с посочената задължителна съдебна практика. В исковата молба А. Г. е изложил доводи, че извършеният от работодателя подбор по икономическите критерии на чл. 329, ал. 1 КТ е незаконосъобразен поради нарушение и по двата показателя. Изложил е съображения, че има висока професионална квалификация, работил е много добре за което е възнаграждаван допълнително и му е възложена бригадирска отговорност в производството, че на работа са оставени негови колеги с по-ниска квалификация и по-малък трудов стаж.
В. съд е възприел дадената от работодателя оценка за качеството на работата на включените в подбора лица по съображения, че е невъзможно съдът да замести тази преценка, която е по целесъобразност и е основана на лични и непосредствени впечатления.
По изложените съображения въззивното решение като постановено в нарушение на материалния закон следва да се отмени и делото да се върне на въззивния съд за извършване на следващите се процесуални действия по преценка на доказателствата във връзка с доводите на ищеца за незаконност на извършения от работодателя подбор.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивното решение на Бургаския окръжен съд, № 108 от 12.08.2011г. по в.гр.д. № 1087/2011г.
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар