Решение №267 от 43325 по тър. дело №1998/1998 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 267

гр. София,13.08.2018 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в открито заседание на девети август, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИРИНА ПЕТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ
ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№1998 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.18 от Закона за политическите партии.
Образувано е по касационна жалба на заявителя В. М. Г. срещу решение от 20.06.2018 г. по ф.д.№13/2018 г. на СГС, с което е оставено без уважение искането за регистрация и вписване в регистъра на политическите партии при Софийски градски съд на Политическа партия „Коалиция за теб България”.
В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно. Посочва се, че от приложените към заявлението доказателства се установява, че е изпълнено изискването на чл.10 от ЗПП относно броя на участниците в инициативния комитет, приел учредителната декларация, като се навеждат и доводи, че ЗПП не изисква и не обосновава в учредителната декларация и в устава, целите на партията да са формулирани по идентичен начин. С оглед изложеното и предвид спазването и на останалите законови изисквания по глава Втора на ЗПП, се иска отмяна на решението и регистриране на политическата партия.
В съдебно заседание касаторът поддържа жалбата.
Представителят на Върховна касационна прокуратура заявява становище за основателност на жалбата.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото и наведените от страните доводи, намира следното:
За да постанови обжалваното решение, съставът на СГС е приел, че молителят не е установил с годни доказателства наличието на изискуемия минимум по чл.10 от ЗПП от 50 човека, участници в И. комитет приел учредителната декларация. Този извод е направен с оглед извършеното от съда сравнение между представените от заявителя списък на И. комитет, съдържащ имената на 67 лица и молба, в която са посочени имената на 56 лица от инициативния комитет, участвали и в учредителното събрание. Според първоинстанционния съд, 11 от посочените 56 лица не са включени в списъка от 67 участници в инициативния комитет, а името И. Х., с еднакъв ЕГН, се повтаря два пъти, като би следвало всички 56 лица да са в списъка от 67 участници /в който списък от друга страна 21 лица не се намират в изброените 56/. Също така е посочено, че в списъка към исковата молба само 36 лица са на страници, в чиято заглавна част е изписано, че това е списък на граждани, които образуват инициативен комитет. Съставът на СГС е достигнал и до извод, че друг основен недостатък на учредяване на партията е, че целите в учредителната декларация се различават по начин на формулиране от тези в устава, като в декларацията, целите са посочени много общо.
Решението е неправилно.
От приложените към заявлението за регистрация документи се установява, че изискванията на ЗПП за учредяването и регистрацията на политическа партия „Коалиция за теб България” са спазени – представени са: 1. Учредителна декларация от 14.10.2017 г., подписана от 67 граждани, участници в инициативния комитет /приложен е списък с трите имена и подписи на членовете/, в която за приоритетна цел, непротиворечаща на изискванията на разпоредбата на чл.2 и чл.4 от ЗПП, е изведено извършването на политически промени, в които държавността се изгражда върху: върховенство на закона, разделение на властите, независимост на съдебната власт, гарантиране на гражданските права и свободи на всеки, свободни институции, работещи в интерес на обществото, както и доказателства за публикуване на декларацията на 16.11.2017 г. в националния всекидневник – в.Сега. 2. Протокол от учредителното събрание, свикано от инициативния комитет и проведено в срок по-малък от 3 месеца от датата на приемане на У. декларация – на 26.11.2017 г. в [населено място], на което са присъствали 682 пълнолетни български граждани – учредители, приет е устав и са избрани ръководни и контролни органи на партията, съобразно устава. 3. Устав на партията, изцяло съобразен с изискванията на чл.14 от ЗПП /в който устав целите на партията са подробно развити в шест точки/, приет единодушно на учредителното събрание. 4. Списък на 682 пълнолетни български граждани, съдържащ данните по чл.15, ал.3, т.4 от ЗПП. 5. 510 бр. саморъчно попълнени декларации по чл.11 от ЗПП, подписани преди и в деня на провеждане на учредителното събрание /съдържащите се в т.I двадесет и три броя декларация с преправена дата и декларациите без дата, не следва да бъдат взети предвид/, включително и от членовете на инициативния комитет. 6. Нотариално заверен образец от подписа на представляващия политическата партия. 7. Списък на повече от 2500 членове /последният посочен в списъка № е 3 810/ с посочени три имена, ЕГН и адреси; 8. Нотариално заверена декларация по чл.15, ал.3, т.8 от ЗПП. 9. Удостоверение за уникалност на името на политическата партия.
Настоящият състав на ВКС не споделя изложените в мотивите към първоинстанционното решение, фактически констатации и правни съображения.
При извършената от касационния състав детайлна съпоставка между представените от заявителя: списък на И. комитет, съдържащ имената на 67 лица и молбата, в която са посочени имената на 56 лица от инициативния комитет, участвали и в учредителното събрание, се установява, че 53 от посочените 56 лица, са включени в списъка от 67 участници в инициативния комитет /освен името И. Х., с еднакъв [ЕГН] – на 102 и 661 позиция от списъка на присъствалите на учредителното събрание, два пъти се повтаря и името В. Н. С., с еднакъв [ЕГН] – на 100 и 586 позиция от същия списък/, като само лицето П. С. С. /под №49 от списъка на присъствалите на учредителното събрание/ не е включено в списъка на участниците в инициативния комитет, като от друга страна е видно, че в учредителното събрание са участвали и още шест лица от инициативния комитет, които не са посочени от заявителя, като участници – Е. М. /№610/, В. В. /№387/, Р. Б. /№37/, В. Г. /№88/ и А. Г. /№9/. В този смисъл и тъй като заявителят изрично е посочил, че към молбата за регистрация представя списък на присъствалите на учредителното събрание, а не списък на членовете на инициативния комитет /който списък с имената на 67 учредители е представен впоследствие след указания на СГС/, за настоящия състав е несъмнено, че в случая необходимият минимум по чл.10 от ЗПП от 50 човека, участници в И. комитет, приел учредителната декларация, е бил налице.
На следващо място, съгласно разпоредбата на чл.10, ал.3 от ЗПП, в учредителната декларация се определят основните принципи и цели на политическата партия, а според нормата на чл.14, ал.1, т.3 от ЗПП, уставът на партията следва да съдържа целите и начините за постигането им. Вложеният в цитираните норми смисъл е в учредителната декларация да бъдат посочени основните цели на политическата партия /с оглед определяне насоката, в която партията ще съдейства за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите/, като не само че не съществува пречка, а и следва, тези цели да бъдат доразвити ясно и детайлно в устава, както е процедирано и в процесния случай. Ето защо и тъй като в закона не съществува изискване за идентично/по еднакъв начин формулиране на целите в учредителната декларация и в устава, а е недопустимо да се въвеждат допълнителни изисквания за регистрация на политическите партии, извън изискванията стриктно и изчерпателно посочени в ЗПП, изводите на първоинстанционния съд не могат да бъдат споделени.
С оглед изложеното решението на СГС следва да бъде отменено и тъй като налице всички законови изисквания за регистриране на ПП „Коалиция за теб България” в публичния регистър на СГС, следва да бъдат вписани обстоятелствата по чл.17, ал.1, т.1 – т.5 от ЗПП.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение
РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение от 20.06.2018 г. по ф.д.№13/2018 г. на СГС, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ДОПУСКА ВПИСВАНЕ в регистъра на политическите партии при Софийски градски съд, на Политическа партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ”, като се впишат и следните обстоятелства:
Седалище и адрес на управление: [населено място], район В., [улица], офис №1.
Устав, приет на У. събрание на 26.11.2017 г.
Изпълнителен съвет в състав:
В. М. Г. [ЕГН] – Председател на партията
А. Х. Ф. [ЕГН] – Заместник председател
К. В. Г. [ЕГН] – Заместник председател
Л. Б. Т. [ЕГН] – Заместник председател
К. Ц. М. [ЕГН] – Организационен секретар
А. В. Б. [ЕГН]
В. Д. И. [ЕГН]
В. Н. С. [ЕГН]
Г. Л. Д. [ЕГН]
Д. П. К. [ЕГН]
Д. П. Ц. [ЕГН]
И. И. Х. [ЕГН]
И. И. И. [ЕГН]
Й. Г. Я. [ЕГН]
Й. П. С. [ЕГН]
Л. К. М. [ЕГН]
М. Л. С. [ЕГН]
Методи Г. М. [ЕГН]
С. Т. Д. [ЕГН]
С. Ц. Ц. [ЕГН]
Д. Х. Х. [ЕГН]
Контролен съвет в състав:
К. Д. Б. [ЕГН]
К. Б. Н. [ЕГН]
Л. Ж. Б. [ЕГН]
М. И. Р. [ЕГН]
П. В. П. [ЕГН]
Представителството на партията: от председателя на партията – В. М. Г. [ЕГН]
Решението не може да се обжалва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар