Решение №269 от 41186 по гр. дело №12/12 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 269

С. 04.10.2012г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и дванадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

при участието на секретаря Анжела Богданова
като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 12 по описа за 2012г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :
Производството е с правно основание чл.290 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от П. Г. П. от [населено място],чрез процесуалния представител адвокат О. против въззивно решение № 234 от 28.09.2011г. по в.гр.д.№ 595 по описа за 2011г. на Хасковски окръжен съд,с което е отменено решение № 93 от 18.04.2011г. по гр.д. № 787/2010г. на Районен съд Свиленград и вместо това е постановено друго,с което са отхвърлени като неоснователни и недоказани предявените искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1,2 и 3 от КТ.
С определение № 645 от 8.05.2011г. е допуснато касационно обжалване на основание чл.280 ал.1 т.1 от ГПК,поради противоречие на постановения въззивен акт с приетото в тълкувателно решение №3 от 16.01.2012г. по т.д.№3/11г.на ОСГК на ВКС само по поставен въпрос, касаещ осъществения подбор./Останалите въпроси,които са разгледани в определение №645 няма да бъдат обсъждани в настоящия акт./Поставеният въпрос е – подлежи ли на съдебен контрол преценката на работодателя и дадената от него оценка въз основа на обективните критерии,посочени в оспорения от ищеца Протокол № 4400-1378 от 1.02.09г.на Комисията за подбор за начина на изпълнение на работата от служителя.
В съдебно заседание страните не се явяват и не се представляват.
Върховен касационен съд,състав на ІІІ г.о.,след като обсъди направеното искане и доказателствата по делото, намира следното :
Отговорът на въпроса,по който е допуснато касационно обжалване е даден с тълкувателно решение №3 от 16.01.2012г по т.д.№3/11г.на ОСГК на ВКС. Съгласно него – преценката на работодателя кой от работниците или служителите има по-висока квалификация и работи по-добре /включително и относно начина на изпълнение на работата / – подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл.344 ал.1 от КТ.Съдебният контрол е за законосъобразност и при него съдът проверява приетите от работодателя и оспорени от работника или служителя оценки по установените критерии.В предметния му обхват се включват всички релевантни за законността на уволнението правни въпроси.
В случая – ищецът е оспорил законосъобразността на уволнението, извършено на основание чл.328 ал.1 т.2 изр.2 от КТ със заповед № 10239 от 16.12.2009г.на директора на Агенция „Митници”,с която е прекратено трудовото му правоотношение на заеманата длъжност „старши митнически специалист”в митница С..
В. съд е счел предявените искове за неоснователни,като се е мотивирал с установено по делото реално съкращаване в щата и с осъществен законосъобразен подбор.Относно подбора е посочил,че суверенна преценка на работодателя,която не подлежи на съдебен контрол е решението му от подлежащите на съкращение 46 бройка за длъжността – да съкрати само 20. В. съд е преценил и като право на работодателя да включи в подбора/без да сочи мотиви/ от заемащите по щат 90 бройки- 88. Счел е,че се касае до обстоятелство,което не опорочава законността на осъществения подбор,защото нямало данни,че „неучастието на всички лица от щатния състав в подбора директно би повлиял на правната сфера на ищеца П.” предвид неговата”ниска оценка”,получена при оценяването. В. съд не е изложил никакви мотиви и въобще не се е произнесъл по възраженията на ищеца,изложени в нарочна молба/на стр.353 от материалите по делото/.С нея ищецът е оспорил обективността на дадените оценки на 21 от участниците в подбора по показателите :„Активна обществена дейност”,„Допълнителна квалификация, свързана със заеманата длъжност”, „П. годишна оценка на служителя за заемане на длъжността”, „Спазване на изискванията за заемане на Кодекса за поведение на митническия служител”,”умения за работа в екип”и”взаимоотношения с колеги, граждани и икономически оператори”. Направил е и възражение във връзка с необходимостта в подбора да участват не само заемащите длъжността „старши митнически специалист”, но и „главен митнически специалист”и „младши митнически специалист”/поради идентичните им функции/, както и за недопустимо участие като член на комисията по подбора на лице,за което е налице конфликт на интереси пред вид обстоятелството,че то е съвместявало качествата на оценяващ и оценяван.
Така постановения въззивен акт неправилен. Противоречието между приетото в него и горецитираното ТР № 3 от 16.01.2012г по т.д.№3/11г.на ОСГК на ВКС сочи допуснато нарушение на материалния закон,а липсата на произнасяне по наведените в жалбата доводи – на съществено нарушение на съдопроизводствените правила.Това налага на основание чл.293 ал.3 от ГПК – постановения въззивен акт да бъде отменен,а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.При новото разглеждане на делото следва да се има пред вид следното:
Точното прилагане на закона,към което е насочен съдебния контрол за законосъобразност не се изчерпва с формалното констатиране на прилагане на критериите по чл.329 от КТ,а обхваща пълна проверка на приетите от работодателя и оспорени от работника или служителя оценки по посочените критерии.В случая – работодателят е представил и по делото са приети като доказателства – документите въз основа, на които са определени оценките на лицата / 21 на брой/,който ищеца е оспорил.Въз основа на тях следва съдът да извърши проверка/лично или чрез експертиза/доколко дадената от работодателя оценка на всяко едно от тези лица е обективна, след което да се извърши нова съпоставка,на базата на резултатите от която да се направи извод – дали подборът е осъществен от работодателя съобразно установения правен режим.
При новото разглеждане на делото – за изясняване на законосъобразността на осъществения подбор следва да бъде даден отговор и на въпросите: между кои лица е следвало да се извърши, защо в подбора са участвали 88 лица при заети по щат за длъжността 90,при предвидени за съкращаване 46 бройки – защо са съкратени само 20лица, както и да бъдат обсъдени всички направени от ищеца възражения,касаещи подбора,съдържащи се в горепосочената нарочна молба на стр.353 от материалите по делото.
С оглед на горното,на основание чл.293 ал.3 от ГПК,Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение

Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ въззивно решение № 234 от 28.09.2011г. по в.гр.д.№ 595 по описа за 2011г на Хасковски окръжен съд и ВРЪЩА делото на друг състав на същия съд за постановяване на решение по съществото на спора.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар