Решение №28 от 27.2.2014 по гр. дело №7506/7506 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Р N 28

София, 27.02.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България… ТРЕТО
гражданско отделение в открито заседание на шести февруари………………..
две хиляди и четиринадесета година ……………………………………………в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
при секретаря Р. Иванова…………………………………………………. и в присъствието
на прокурора …………………………………………………………… изслуша докладването
от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА………………………………………………….
гр. д. N 7506/2013 година.
Производството е по чл.303, ал.1, т. 5 ГПК.
Постъпила е молба от А. Н. Д.-М., Р. И. Д. и М. Н. Д., всички от София, в качеството им на наследници на Н. А. Д., конституирани като въззивници по делото с определение от 03.05.2012 г. на Софийски градски съд, с искане да се отмени влязлото в сила решение от 26.02.2013 година по гр.д. N 4839/2012 година на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение от 28.10.2010 г. по гр.д. № 47021/2009 година на Софийския районен съд, 44 състав. С посоченото решение е признато за установено по отношение на [фирма], че Н. А. Д. дължи сумата 4 898, 02 лева – главница, представляваща стойността на доставена топлинна енергия за периода от м. 07. 2003 г. – м.04.2008 г. за имот – апартамент № 9, находящ се в С.,[жк], [жилищен адрес] ведно с лихва за забава – искове с правно основание чл.415 ГПК. Поддържат оплакване за допуснато нарушение на съдопроизводствените правила, свързано с връчването на исковата молба на непознато лице и невъзможността наследодателят им да подаде писмен отговор по реда на чл.131 ГПК.
Ответниците [фирма], „Н. – И. О., С. и [фирма], С., не са заявили становища.
Молбата за отмяна е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане. Съгласно чл.305, ал.1, т.5 ГПК тя може да се подаде в тримесечен срок, считано от деня на узнаване на решението. Съдебното решение, предмет на разглеждане в производството за отмяна, е влязло в сила с постановяването му на 26.02.2013 г. – чл.296, т.1 ГПК. Молбата за отмяна има вх. № 1031691/14.08.2013 г. на Софийския районен съд и се явява просрочена, поради пропускането на тримесечния преклузивен срок по текста. Молителите са участвали в това производство, тъй като са били конституирани като страни на мястото на наследодателя им Н. А. Д., с определение от 03.05.2012 г. на Софийски градски съд, както се посочи и по-горе. Независимо от това оплакването им е разгледано във въззивното решение и не съставлява основание за отмяната му по реда на чл.303, ал.1 ГПК.
По изложените съображения и на основание чл.232 ГПК Върховният съд – състав на III г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на А. Н. Д.-М., Р. И. Д. и М. Н. Д., всички от С., в качеството им на наследници на Н. А. Д., с искане да се отмени на основание чл.303, ал.1 т.5 ГПК влязлото в сила решение от 26.02.2013 година по гр.д. N 4839/2012 година на Софийски градски съд,
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен сътав на ВКС в 7-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар