Решение №288 от 41201 по гр. дело №593/593 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

Р Е Ш Е Н И Е

№ 288

С. 19.10.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 9 октомври две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 593/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 73 от Закона за частните съдебни изпълнители /ЗЧСИ/.
Образувано е по жалба на Б. П. – частен съдебен изпълнител рег. № 777, с район на действие СГС, срещу решението от 24.01.2012г. на Дисциплинарната комисия на К. на частните съдебни изпълнители, с което на Б. П. е наложено дисциплинарно наказание съгласно чл. 68, ал. 1, т. 4 ЗЧСИ лишаване от правоспособност за срок три години.
Ответникът по жалбата К. на частните съдебни изпълнители в представения писмен отговор моли решението да се остави в сила.
Ответникът министъра на правосъдието чрез процесуалния си представител мл. юрисконсулт Д. Д. изразява становище за неоснователност на жалбата.
Жалбата е подадена в срока по чл. 73, ал. 2 ЗЧСИ, срещу решение на дисциплинарния състав по чл. 72, л. 3 от същия закон, от легитимирано да обжалва решението лице, поради което е процесуално допустима. За да се произнесе по основателността на жалбата Върховният касационен съдът взе пред вид следното:
За да наложи на частния съдебен изпълнител Б. П. дисциплинарно наказание лишаване от правоспособност за срок три години Дисциплинарната комисия е приела, че съдебният изпълнител е извършил констатираните от назначената с решение на Съвета на К. на ЧСИ проверка нарушения, както и тези, посочени в искането на министъра на правосъдието. По посочените в решението изпълнителни дела няма отбелязвания за извършените плащания върху изп. лист; по изп. д. № 6/2006г. след внасяне на 30% от дълга е вдигнат наложения запор без наличие на законова предпоставка за това и без направено искане от взискателя; изп. дело № 8/2006г. е прекратено по молба на взискателя без да има данни за платени такси; изп. дело 21/2006г. е прекратено с постановление въз основа на молба за спиране като в делото няма данни за съобщаване на страните за прекратяването; констатирани са липсващи дела в кантората; непълно е воден входящият и изходящ регистър; неправилно извършвана публична продан по посочени в решението дела; отклоняване на суми от специалната сметка. Поради тези констатации, липса на доказателства, които да ги оборват и предвид наложени преди това на ЧСИ П. други дисциплинарни наказания, комисията е приела, че тежестта на нарушенията обосновава налагане на най-тежкото по вид дисциплинарно наказание „лишаване от правоспособност”.
Срещу така постановеното решение ЧСИ Б. П. прави оплаквания за допуснати процесуални нарушения, за материална незаконосъобразност и необоснованост на решението. Конкретните доводи са, че комисията не е посочила кой текст от кой закон е нарушен, че не е извършено нарушението във връзка с начина на водене на някои изпълнителни дела, че няма законово основание за налагане на най-тежкото по вид наказание.
ВКС намира жалбата за неоснователна поради следните съображения:
Приетата от Дисциплинарната комисия фактическа обстановка е установена от приложените към делото документи. Така например от приложеното извлечение от специалната разплащателна сметка на ЧСИ Б. П., открита в О. е видно, че постъпилите суми от длъжника И. Г. Т. в периода 13.01.2010г. – 23.04.2010г., не са превеждани на взискателя SG [фирма] по посочената от него банкова сметка. Сумата 3804,46 лв. е преведена едва на 12.05.2011г., след отправена жалба от взискателя до Съвета на К. на частните съдебни изпълнители и министъра на правосъдието и започналата проверка по случая. Извършеното съставлява нарушение на чл. 24 ЗЧСИ, така както е посочено в решението. Постъпилите по сметка на съдебния изпълнител суми са предназначени за удовлетворяване на взискателя. Неизпълнението на това задължение е отклоняване на сумите на длъжника и съставлява дисциплинарно нарушение съгласно чл. 67 ЗЧСИ. Всички констатирани при проверката нарушения са квалифицирани по конкретни законови текстове при възпроизвеждането им в мотивите на решението.
Неоснователно е и второто оплакване на жалбоподателката за несправедливост на наложеното наказание. Предвид наложените й преди това две дисциплинарни наказания „глоба”, едно от които също е за отклоняване на суми от специалната сметка ВКС намира, че така определеното наказанието съответства на характера и тежестта на нарушенията, които засягат правата на трети лица и уронват доверието в институцията.
По изложените съображения и на основание чл. 73, ал. 4 ЗЧСИ решението на Дисциплинарната комисия при К. на частните съдебни изпълнители следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решението от 24.01.2012г. на Дисциплинарната комисия на К. на частните съдебни изпълнители, с което на Б. П. – частен съдебен изпълнител рег. № 777, с район на действие СГС, е наложено дисциплинарно наказание лишаване от правоспособност за срок три години.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар