Решение №290 от 41942 по гр. дело №1787/1787 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 290

С. 30.10.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 21 октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

изслуша докладваното от съдията Ценка Георгиева гр.дело № 7082/2013 година и за да се произнесе взе пред вид следното:.

Постъпила е молба от [фирма] от [населено място], подадена от управителя адв. Е. К., с която моли ВКС да разпореди внесената по ч.т.д. № 3476/2013г. ВКС, ІІ т.о. сума от 38069,16 лв. като обезпечение за спиране на изпълнението да бъде върната поради приключването на делото и погасяване на сумите по изп. дело.
Върховният касационен съд намира молбата за основателна.
С определение № 612 от 24.09.2013г., постановено по ч.т.д. № 3476/2013г. на ВКС, ІІ т.о. е спряно изпълнението на въззивното решение на Софийски апелативен съд, ГК, VІІ с-в, № 1332 от 01.07.2013г. по в.гр.д. № 685/2013г. в частта, с която [фирма] е осъдено да заплати на П. С. В. от [населено място] сумата 15276 евро. Обезпечение в размер на 38069,16 лв. е внесено от [фирма] с вносна бележка от 07.08.2013г. по сметката за обезпечения на ВКС.
С определение № 466 от 27.03.2014г., постановено по гр.д. № 7082/2013г. ІІІ г.о. ВКС, не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Софийски апелативен съд, ГК, VІІ с-в, № 1332 от 01.07.2013г. по в.гр.д. № 685/2013г.
От представените към молбата документи – платежно нареждане и извлечение по сметка, се установява, че [фирма] е погасил изцяло задължението си по изп.д. № 20148490400493 на ЧСИ А. П., с взискател П. С. В., образувано въз основа на изп. лист по гр.д. № 685/2013г. на Софийски апелативен съд.
Предвид изложеното съдът намира, че внесеното обезпечение за спиране на изпълнението следва да се върне на молителя.
Водим от изложените съображения Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ПРЕВЕДЕ на [фирма] [населено място], по посочената в молба вх. № 4545 от 15.05.2014г. сметка сумата 38069,16 лв., внесена от [фирма] с вносна бележка от 07.08.2003г.
Препис от определението да се предаде в счетоводството на Върховния касационен съд за изпълнение.
След изпълнение на настоящото определение делото да се върне на Софийски градски съд.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар