Решение №293 от 41984 по гр. дело №3568/3568 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

4
Р Е Ш Е Н И Е
№ 293

София, 11.12. 2014 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на двадесет и пети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА
БОЯН ЦОНЕВ

при участието на секретаря Стефка Тодорова, като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 6879 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:
С определение № 214 от 12.02.2014 година е допуснато касационно обжалване на решение от 28.05.2013 година по гр.д. № 960/2013 година на Софийски градски съд, ІІ „Б” гражданско отделение, с което са уважени обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал.1, т.1 и т.3 КТ, предявени от Г. И. И. от [населено място] против К.., [населено място].
Касационно обжалване на решението е допуснато на основание чл. 280, ал.1, т.3 ГПК по въпрос по приложението на чл. 344, ал.1, т.1 КТ вр. с чл. 36 ЗЗД относно упражняване на работодателска компетентност при отсъствие на изпълняващия длъжността представляващ работодателя.
По въпроса по приложението на чл. 344, ал.1, т.1 КТ вр. с чл. 36 ЗЗД, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира следното:
В чл. 36 ЗЗД е уредена принципна допустимост на представителството (по разпоредба на закона или по волята на представлявания) за всички правни действия. Представителството на юридическото лице се урежда в закона или в устройствения му правилник. Представляващият юридическото лице, в кръга на правомощията си (доколкото това не е изрично уредено от съответният нормативен акт или устройствени правила) може да упълномощи кое лице да изпълнява функциите му в негово отсъствие. Когато в закона или устройствените правила изрично е уредено от кого се замества представляващия в негово отсъствие, заместващият упражнява правомощията му в пълния им обем, в т.ч. и работодателска компетентност да прекратява трудовите договори с работници и служители на всяко от основанията за това. Заместващият (изпълняващ функциите на представляващ юридическото лице) разполага и с компетентност да делегира работодателска правоспособност за прекратяване на трудовото правоотношение с работници и служители – съгласно Тълкувателно решение № 6 от 11.01.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2012 г., ОСГК, разпоредбите на доброволното представителство намират приложение за делегиране на работодателска правоспособност за прекратяване на трудови правоотношения.
В обжалваното въззивно решение на Софийски градски съд е прието за установено, че в изпълнение на трудов договор от 27.06.2011 г. ищецът е изпълнявал длъжността „началник кабинет на председателя” на К.. Трудовото правоотношение е било прекратено от работодателя на основание чл. 328, ал.1, т.2 КТ поради съкращаване на щатната бройка за длъжността. Заповедта за уволнение е била подписана от член на К.., комуто със заповед от 12.06.2012 г. е било възложено да замества изпълняващия длъжността Председател на К… Прието е, че трудовият договор с ищеца е прекратен от лице, което не е имало правомощия да замества председателя на К..(чл. 18, т.2 от Правилника за дейността и), т.е. не е имало работодателска компетентност, поради което уволнението е отменено като незаконно, като на ищеца е присъдено обезщетение по чл. 225, ал.1 КТ в размер на 1561,87 лева.
В касационна жалба против решението на Софийски градски съд, постъпила от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество се поддържа, че съдът е формирал неправилен извод относно възможността на изпълняващия функциите на председател на комисията да делегира работодателска компетентност за прекратяване на трудови договори. Моли се за отмяна на въззивното решение и постановяване на ново, с което предявените от ищеца искове се отхвърлят като неоснователни.
Ответникът по касационната жалба я оспорва като неоснователна.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че касационните оплаквания срещу въззивното решение са основателни.
Към момента на прекратяване на трудовото правоотношение с ищеца (със заповед № РД-00-13 от 14.06.2012 г., считано от 15.06.2012 г.), по силата на чл. 18, т.2 от Правилника за устройството и дейността на К.., придобито от престъпна дейност (отм. на 04.06.2013 г.), функциите на председател на К.. са се изпълнявали от заместник председателя на К… – А. Ц.. Към този момент изпълняващата функциите на председател е разполагала с всички негови правомощия, в т.ч. с тези по чл. 13, ал.1, т.1 ЗОИДППД (отм.) да представлява комисията или оправомощава други членове, които да я представляват. В кръга на тези правомощия, изпълняващата функциите на председател е упражнявала и функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на комисията, както и с правото да делегира тази своя компетентност на други членове на К… Със заповед № 0Д-06-68 от 12.06.2012 г. А. Ц. е възложила на член на К. Н. И. Ж. да я замества за времето на отсъствието и поради командировка от 13 до 15.06.2012 г., като в този период изпълнява всички нейни функции, в т.ч. правомощията и по чл. 13, ал.2 ЗОПДИППД (отм.) – да представлява комисията или оправомощава други членове, които да я представляват; да организира и ръководи дейността; да насрочва и ръководи заседанията; да контролира и отговаря за изпълнението на бюджета; да издава наказателни постановления за извършени нарушения по този закон и с тези по чл. 16 от Правилника за устройството и дейността на К.. за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в т.ч. да упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение, в администрацията на комисията. Заповед за уволнение № РД-09-13, с която трудовото правоотношение с ищеца е прекратено на основание чл. 328, ал.1, т. 2 КТ е издадена от Н. Ж. на 14.06.2012 г., т.е. в кръга на правомощията му, възложени със заповед № 0Д06-68 от 12.06.2012 г. на изпълняващия функциите Председател на К.. Трудовото правоотношение е прекратено след реално съкращаване на заеманата от ищеца щатната длъжност „началник кабинет на Председателя на К., поради което уволнението е законно извършено, а предявеният иск за отмяната му неоснователен. С оглед обусловеният му характер, неоснователен е и обусловеният иск с правно основание чл. 344, ал.1, т. 3 КТ вр. с чл. 225, ал.1 КТ
Несъобразявайки изложеното, въззивният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено на основание чл. 293, ал.2 ГПК и постановено ново решение по съществото на гражданскоправния спор, с което предявените искове с правно основание чл. 344, ал.1, т.1 и т.3 КТ се отхвърлят като неоснователни.
Воден от изложеното, Върховния касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение от 28.05.2013 година по гр.д. № 960/2013 година на Софийски градски съд, ІІ „Б” гражданско отделение в частта му, с която са уважени обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал.1, т.1 и т.3 КТ, предявени от Г. И. И.. от [населено място] против К…, [населено място].
ОТХВЪРЛЯ предявените от Г. И. И.. от [населено място] с ЕГН [ЕГН] против К.., [населено място] обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал.1, т.1 и т.3 КТ за отмяна на заповед за уволнение № РД-09-13 от 14.06.2012 г. и за присъждане на обезщетение по чл. 255, ал.1 КТ в размер на 4309 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар