Решение №294 от 3.10.2012 по търг. дело №2385/2385 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 294

гр. София, 03.10.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето отделение, в закрито заседание на трети октомври двехиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯМИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА

изслуша докладваното от съдията СИМЕОН ЧАНАЧЕВ гр. дело N
1032/2012 година.

Производството е по чл. 282, ал. 2 ГПК .
Образувано е по молба на „АРСЕНАЛ“ АД, гр. К. чрез пълномощника – адвокат Д. Г., с която се иска спиране на изпълнението на решение N 133 от 22.05.2012 г. по гр. дело N!! 172/2012 г. на Старозагорски окръжен съд.
Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение намира, че молбата е основател’на. Налице са
изискванията на чл. 282, ал. 2 ГПК. Постъпила е касационна жалба с приложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК срещу цитираното въззивно решение, с което съдът се е произнесъл по искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1- 3 КТ, имуществената претенция до размер на сумата 1680 лв. Издаден е изпълнителен лист в полза на ищцата в размер на сумата 1680 лв., обезщетение по чл. 225, ал. 1
КТ, ведно със законната лихва, считано от 17.10.2011 г. _до окончателното й изплащане. Молителят е внесъл обезпечение по чл.
282, ал. 2 ГПК в размер на присъдената сума. Поради това молбата следва да се уважи, като се спре изпълнението на въззивното решение в частта, с която окръжният съд се е произнесъл по иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ до размер на сумата 1680 лв. до приключване на касационното производство.
Предвид изложеното, Върховният касационен съд, състав на трето rражданско отделение

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА изпълнението на решение .N133 от 22.05.2012 r. по rp. дело .N172/2012 r. на Старозагорски окръжен съд в частта, с която съдът се е произнесъл по предявения от Г. С. Б. против ,,АРСЕНАЛ“ АД, rp. К. иск по чл. 344, ал.
1, т. 3 КТ до размер на сумата 1680 лв. до приключване на касационното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар