Решение №30 от 40947 по гр. дело №388/388 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

Р Е Ш Е Н И Е

№ 30

С., 08.02.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 31 януари две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 388/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С определение № 1037 от 26.09.2011г., постановено по настоящото дело № 388/2011г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Разградския окръжен съд, № 99 от 04.10.2010г. по в.гр.д. № 267/2010г., с което е потвърдено решението на Разградския районен съд, № 147 от 22.04.2010г. по гр.д. № 1833/2009г., с което са уважени предявените от А. П. Т. против Регионална дирекция за опазване и контрол на общественото здраве искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответницата по касация А. П. Т. в подадения писмен моли решението да се остави в сила.
Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК по материалноправния въпрос нарушени ли са изискванията на чл. 195, ал. 1 КТ относно съдържанието на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание, чрез посочване на периода на извършване на нарушението, а не на конкретна дата.
По поставения въпрос ВКС намира следното:
С решение № 646, постановено по гр.д. № 1348/2009г. ІV г.о. ВКС по реда на чл. 290 ГПК и решение № 857/25.01.2011г. по гр.д. № 1068/2009г. ІV г.о. ВКС, по чл. 290 ГПК е даден положителен отговор на въпроса съответства ли на изискванията на чл. 195, ал. 1 КТ заповед за дисциплинарно наказание, в която времето на извършване на нарушението е посочено като определен период. Настоящият съдебен състав споделя напълно изложеното в посочените решения становище. С оглед характера на извършваната работа или повторяемост на нарушението, както и поради по-късното му откриване, е възможно за някои от дисциплинарните нарушения да не се посочат дати на извършването им, а само периодът, без това да препятства конкретизиране на нарушенията в достатъчна степен с оглед защитата на работника и съдебния контрол за законност на наложеното наказание. В някои случаи спецификата на изпълняваната работа не позволява откриване на точния ден на извършване на нарушенията, а контролирането им е възможно само като краен резултат. Тогава изискванията на чл. 195, ал. 1 КТ също са изпълнени с посочване на периода на извършване на поредицата от нарушения.
По основателността на касационната жалба.
В. съд е отменил като незаконно дисциплинарното уволнение на А. П. Т. поради нарушение на разпоредбата на чл. 195, ал. 1 КТ. Приел е, че в заповедта за уволнение липсва описание на конкретни нарушения на трудовата дисциплина както по вид, така по време на извършването им. В заповедта е посочен общ период от 01.01.2009г. до 24.11.2009г., но не и конкретна дата на извършване на конкретно нарушение, което е необходимо с оглед преценката дали са спазени сроковете за налагане на дисциплинарно наказание.
В касационната жалба на РИОКОЗ [населено място] са изложени доводи за постановяване на решението в нарушение на материалния закон. К. счита, че заповедта за дисциплинарно уволнение отговаря на изискванията на чл. 195, ал. 1 КТ.
С оглед дадения по-горе отговор на поставения въпрос ВКС намира жалбата за основателна. В заповедта за уволнение е посочен периодът на извършване на нарушенията, и в какво се изразяват те. Издадена по този начин заповедта в достатъчна степен индивидуализира нарушението с оглед защитата на служителката, уведомена при поискването на обяснения по чл. 193 КТ и относно конкретни сгрешени формуляри. Не е необходимо формулировката на дисциплинарното нарушение в писмото, с което се изискват обяснения по чл. 193 КТ да е идентична с тази в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание – в този смисъл решение № 544/06.01.2012г. по гр.д. № 1811/2010г. ІV г.о. ВКС. В. съд не е приложил разпоредбата на чл. 195, ал. 1 КТ в точния й смисъл и цел. Описаните в заповедта за дисциплинарно уволнение нарушения на трудовите задължения са достатъчно конкретизирани според изискванията на чл. 195, ал. 1 КТ и дават възможност на съда да разгледа спора по същество.
Констатираното нарушение на материалния закон е довело до липса на мотиви по съществото на спора, поради което въззивното решение следва да се отмени и делото да се върне за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд за извършване на следващите се съдопроизводствени действия за решаване на спора по същество.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивното решение на Разградския окръжен съд, № 99 от 04.10.2010г. по в.гр.д. № 267/2010г.
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар