Решение №31 от 40575 по гр. дело №564/564 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 31

С. 01.02.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б., трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 25 януари две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 564/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на С. Х. К. от[населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК на влязлото в сила решение на Върховния касационен съд, ІV г.о., № 692/26.06.2007г. по гр.д. № 674/2006г., с което е оставено в сила решението на С. апелативен съд от 27.10.2004г. по гр.д. № 1035/2003г., с което е оставено в сила решението на М. окръжен съд от 25.02.2003г. по гр.д. № 115/2002г.
Ответникът Окръжен съд[населено място] не е изразил становище.
Ответницата Х. Г. К. от[населено място] в подадения писмен отговор изразява становище за основателност на молбата за отмяна.
Представителят на Върховна касационна прокуратура прокурор С. изразява становище за неоснователност на молбата.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал.1 ГПК, от легитимирано лице и е процесуално допустима. За да се произнесе по основателността й ВКС, трето г. о. взе предвид следното:
С посоченото по-горе решение на ВКС е оставено в сила решението на С. апелативен съд, потвърждаващо решението на М. районен съд, с което е отхвърлен предявеният от С. Х. К. против Врачанския окръжен съд иск по чл. 2 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /Загл. изм. ДВ бр. 30/2006г./.
В молбата за отмяна са изложени съображения, че е налице противоречие между решението на М. окръжен съд от 25.02.2003г. по гр.д. № 115/2002г. и решение № 167 от 17.08.2007г. по гр.д. № 170/2007г. на С. апелативен съд. Молителят твърди, че двете решения са постановени между едни и същи страни и са с един и същи предмет /тъй като Врачанският окръжен съд и Врачанският районен съд отговарят солидарно/, поради което постановеното по гр.д. № 115/2002г. решение на М. окръжен съд следва да се обезсили и делото прекрати.
С приложеното към молбата за отмяна решение № 167 от 17.08.2007г. по гр.д. № 170/2007г. на С. апелативен съд е обезсилено решението на М. окръжен съд от 24.07.2003г. по гр.д. № 126/2002г. в частта, с която е отхвърлен предявеният от С. Х. К. против Врачанския районен съд иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 15 000 лв., и е прекратено производството по делото.
ВКС намира молбата за отмяна за неоснователна поради следните съображения:
Основанието по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК за отмяна на влязло в сила решение е приложимо при наличието на две влезли в сила решения, постановени между едни и същи страни, за едно и също искане, на същото основание, които си противоречат. Под влезли в сила решения разпоредбата на чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК има предвид решения, които разрешават правния спор със сила на пресъдено нещо, тъй като само тези решения са пречка за пререшаване на спора.
В случая не са налице две противоречащи си влезли в сила решения, тъй като с решението по гр.д. № 170/2007г. е обезсилено решението на М. окръжен съд от 24.07.2003г. по гр.д. № 126/2002г. и производството по делото е прекратено. Т.е. от двете решения само с постановеното по гр.д. № 115/2002г. на М. окръжен съд решение спорът е разрешен със сила на пресъдено нещо.
По изложените съображения молбата за отмяна е неоснователна и следва да се остави без уважение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на С. Х. К. от[населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК на влязлото в сила решение на Върховния касационен съд, ІV г.о., № 692/26.06.2007г. по гр.д. № 674/2006г., с което е оставено в сила решението на С. апелативен съд от 27.10.2004г. по гр.д. № 1035/2003г., с което е оставено в сила решението на М. окръжен съд от 25.02.2003г. по гр.д. № 115/2002г.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар