Решение №311 от 40969 по гр. дело №961/961 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 311

С. 01.03.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 21 февруари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1215/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на З. В. Д. от [населено място], подадена от пълномощника й адв. Д. Р., срещу въззивното решение на Хасковския окръжен съд, № 72 от 08.04.2011г. по в.гр.д. № 142/2011г., с което е потвърдено решението на Ивайловградския районен съд, № 26 от 09.12.2010г. по гр.д. № 40/2010г., с което е отхвърлен предявения от З. В. Д. срещу Прокуратурата на РБ иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 2 З. за присъждане на сумата 10 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди.
Ответникът по касация Прокуратурата на РБ не е изразил становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
В. съд е отхвърлил предявения от З. В. Д. срещу Прокуратурата на РБ иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 2 З. по съображения, че не са налице законовите предпоставки за ангажиране отговорността на ответника за претърпени от ищцата неимуществени вреди. Приел е, че против ищцата е било образувано наказателно производство, но същата не е била привлечена в качеството на обвиняем. Извършените спрямо нея действия се свеждат до провеждане на разпит в качеството й на свидетел и на очна ставка между нея и лицето, по чиято жалба е образувано наказателното производство. Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 З. държавата отговаря за вреди, причинени на граждани от органите на дознанието, следствието, прокуратурата и съда от незаконно обвинение в извършване на престъпление, ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление. От изричния текст на цитираната правна норма следва, че самият факт на образуване на наказателно производство против определено лице, сам по себе си не сочи на основателност на претенцията за присъждане на обезщетение за вреди. В основанието на претенцията е предвидено лицето да е било привлечено в качеството на обвиняем.
К. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК по материалноправния въпрос следва ли да се счита предпоставка по чл. 2, ал. 1, т. 2 З. наличието на повдигнато обвинение, или за ангажиране на отговорността на държавата обуславящият факт е прекратяване на наказателното производство поради това, че деянието не е извършено от лицето или, че извършеното деяние не е престъпление. Прилага решение № 1200 от 02.12.2008г. по гр.д. № 351/2007г. ІІІ г.о. ВКС с което е прието, че при образувано полицейско производство по смисъла на чл. 409, ал. 1 НПК което е прекратено поради това, че дейнието не съставлява престъпление, е осъществена хипотезата за отговорността на държавата по чл. 2, т. 2 , предл. второ З., макар, че в това производство не се повдига обвинение по реда на чл. 207 НПК и уличеното лице не се привлича в качеството на обвиняем. За установяване на противоречива съдебна практика е приложено и определение № 347/25.03.2009г. по гр.д. № 375/2009г., постановено по реда на чл. 288 ГПК.
ВКС намира, че поставеният въпрос е от значение за изхода по делото предвид решаващите мотиви на въззивния съд за неоснователност на претенцията, и същевременно е налице твърдяното противоречие между въззивното решение и представеното решение на ВКС. Приложеното определение, постановено в производство по чл. 288 ГПК не съставлява съдебна практика по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК – т. 3 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС. Поради това следва да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК.
На жалбоподателя следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 5 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Хасковския окръжен съд, № 72 от 08.04.2011г. по в.гр.д. № 142/2011г.
Указва на З. В. Д. от [населено място], в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 5 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар