Решение №312 от 41596 по гр. дело №5347/5347 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 312

С. 18.11.2013г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на дванадесети ноември през две хиляди и тринадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

при участието на секретаря Анжела Богданова
като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 5347 по описа за 2013г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :
Производството е с правно основание чл.303 т.3 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадената от В. Т. В. от [населено място] молба за отмяна с вх. № 1044360 от 27.11.12г.на СРС на влязлото в сила решение № 6900 от 19.12.11г. по в.гр.д. № 7196/11г.на Софийски градски съд с искане за отмяната му и връщане на делото на същия съд за ново разглеждане.
В съдебно заседание единствено молителя се явява лично. Поддържа молбата си и иска тя да бъде уважена.
Върховен касационен съд,състав на ІІІ г.о.,след като обсъди направеното искане и доказателствата по делото, намира следното :
С решението, чиято отмяна се иска на 19.12.2011г. е отменено решение от 4.02.2011г. по гр.д.№ 21546/10г.на СРС в частта, в която искът за главницата е отхвърлен за сумата над 2 583.39лв. до 4 031.21лв. и в частта за разноските за сумата над 123.21лв. и вместо това е постановено друго, с което е признато за установено, че В. Т. В. дължи на [фирма] за периода месец ноември 2005г. до месец април 2009г. и сумата над 2 583.39лв. до 4 031.21лв., цена за топлинна енергия за битови нужди, както и сумата от 405.72лв., разноски по делото. В останалата уважителна част решение от 4.02.2011г. по гр.д.№ 21546/10г. на СРС е потвърдено. В. съд е мотивирал акта си с тезата, че вземанията на топлофикационното дружество не съдържат признаците на понятието „периодични плащания” по смисъла на чл.111 б. ”в” от ЗЗД, поради което за тях се прилага общата петгодишната давност. Изводите си съдът е направил въз основа на даденото в мотивите на Тълкувателно решение № 122 от 1.12.1986г.на ОСГК на ВС тълкувание на понятието „периодично изпълнение” като такова, при което „длъжникът трябва през определено време да извършва няколко еднакви, повтарящи се през определен или неопределен период от време престации”. Според въззивния съд вземанията за цената на доставената топлинна енергия са с отделни падежи, в различен и неизвестен предварително размер в зависимост от обема на доставките и ползваните услуги.
Това тълкувание на понятието „периодично изпълнение” обаче беше прието за неправилно с постановеното на 18.05.2012г. Тълкувателно решение № 3/11г.по т.д.№ 3/11г.на ОСГТК на ВКС, съгласно което за да са паричните задължения периодични е достатъчно те да се дължат през определен еднакъв или различен период от време, независимо дали отделните плащания са с еднакъв или различен размер. Определяща е повтаряемостта им – касае се за трайно, периодично изпълнение на еднородно задължение с предварително определен падеж. На това основание вземанията на топлофикационни, електроснабдителни и водоснабдителни дружества, както и на доставчици на комуникационни услуги се прие, че съдържат признаците на понятието периодични плащания по смисъла на чл.111 б.”в” от ЗЗД и за тях се прилага не общата петгодишна давност, а тригодишната.
Гореизложеното мотивира настоящият съдебен състав да приеме, че е налице хипотезата на чл.303 ал.1 т.3 от ГПК. Последвалата след постановяване на въззивния акт отмяна /с Тълкувателно решение № 3/11г.по т.д.№ 3/11г.на ОСГТК на ВКС/ на разбирането /съгласно ТР № 122 от 1.12.1986г.на ОСГК на ВС/ за същността на понятието „периодично изпълнение”, което се явява преюдициален въпрос за решаване на спора по делото, е основание за отмяна на влезлия в сила акт.
С оглед на горното, Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение

Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ въззивно решение № 6900 от 19.12.11г. по в.гр.д. № 7196/11г.на Софийски градски съд и ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, съобразно дадените указания.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар