Решение №316 от 23.1.2014 по търг. дело №25/25 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1
Р Е Ш Е Н И Е

№ 316/13
гр. София, 23.01.2014г.
В И М Е ТО НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на четиринадесети ноември , две хиляди и тринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

при участието на секретаря Р.Иванова
изслуша докладваното от съдията Емил Томов гр. дело № 2371/2013 година.
Производството е по реда на чл.290 от ГПК.
Образувано е на касационна жалба на на В. П. Д. от [населено място] чрез адв. П. М. и адв Г. при АК Б. срещу решение № І- 171 от 12.12.2012 по гр.дело № 2036/2012г. на Бургаски окръжен съд ,с което е отменено решение № 138 от 03.08.2012г по гр.д. № 131/2011г на Айтоски РС и иска на касаторката Д. по чл. 19 ал.3 от ЗЗД ,основан на конвертиране на формално нищожна покупко-продажба по нотариален ред по отношение на 4/6 идеални части от недвижим имот в предварителен договор и обявяването му за окончателен , е отхвърлен .
Касационната жалба съдържа искане за отмяна на решението като постановено в нарушение на процесуалния и материален закон във връзка с приетото от съда ,че нищожния нотариален акт не се е конвертирал в напълно валиден писмен договор за покупко-продажба ,който съдържа всички съществени елементи на окончателния такъв и допуска обявяването му за окончателен по съдебен ред Незаконосъобразно съдът възприема като изискване съгласието на двете страни за този ефект , незаконосъобразно приема , че поставянето на пръстов отпечатък пред нотариуса не обективира съгласие и не е писмена форма , при която следва се сключи предварителния договор съгласно чл. 19 ал.1 ЗЗД , както и че отразеното от нотариуса свидетелстващо изявление за плащане на цената няма доказателствено значение , като разписка. Изводите на съда по фактите са и необосновани. Съображения са развити в жалбата , както и в писмена защита .
Ответниците по касационната жалба П. Т. Г. , Д. Т. К. , П. М. М. , Н. М. П. ,С. Т. В. я оспорват по съображения , изложени от адв. Г. К.. Нотариалният акт не носи подписа на продавача и затова по своята правна същност не може да бъде писмен договор за покупко- продажба ,който да бъде конвертиран в окончателен. Изискването за конверсия е свързано с подписването и ако липсва подпис , това е равносилно на липсата на договор . Пръстовият отпечатък не може да се идентифицира с положен саморъчно подпис ,недопустимо е той да се счита за подпис. Законът изрично вменява изискването за писмена форма при предварителния договор , същото повелява и чл. 188 от ГПК : документът има значението на частен , ако е подписан . Решаващите съображения за съда в този смисъл са правилни . Претендират разноски. Лични съображения по естеството на спора е изложил и ответника по жалбата П. Г.
С определение №814 от 26.06.2013г на ВКС , ІІІ г.о жалбата е допусната до разглеждане по въпроса налице ли е писмен договор по смисъла на чл. 19 ал.1 и ал.3 ЗЗД , когато нотариалният акт за покупко-продажба на недвижим имот , чиято нищожност е прогласена по съдебен ред поради неспазване на форма , на основание чл. 26 ал.2 ЗЗД вр. чл.576 и чл. 579 ГПК , е бил оформен пред нотариуса с положен отпечатък на десния палец от страна на продавача ,без последният да е бил в невъзможност да се подписва по смисъла на закона . Този въпрос , като свързан с прилагане на чл. 188 ГПК , е изтъкнат и от въззивния съд като решаващ за изхода на спора по конвертираниране на нищожен поради неспазване на форма нотариален акт за покупко-продажба в предварителен договор и с решението е даден отрицателен отговор. Прието е ,че предварителен договор в писмена форма липсва в този случай – пръстов отпечатък не може да се идентифицира със саморъчния подпис и след като липсва договор в писмена форма , каквото е изискването на чл.19 ал.1 ЗЗД , няма основание за обявяването му като окончателен по реда на чл. 19 ал.3 ЗЗД . Искът е отхвърлен от Бургаски окръжен съд и поради това ,че конверсия има само когато и двете страни по договора я искат , а продавачът приживе и наследниците му оспорват облигацията .
По изведения въпрос,обусловил допускане на касационната жалба до разглеждане , Върховен касационен съд приема следното :
Не само изписаният подпис на съдоговорител , като съставна част от документа при изискуема писмена , но опорочена нотариална форма за договора , ще има удостоверително значение за изразеното волеизявление, за да намери приложение принципът на конверсията . Уредбата в чл.188 и чл. 189 ГПК е дадена и с оглед възможността нотариален акт за покупко- продажба на имот, издаден с положен отпечатък от десния палец в документа вместо подпис , да се цени като писмена форма и да бъде третиран като подписан от лицето документ, при установена нищожност на нотариалната форма поради несъответно констатирана пред нотариуса недъгавост на лицето. И тук не е необходимо да бъде изпълнявано второто условие на чл. 189 ГПК за приподписване от двама свидетели , както бе разяснено в Тълкувателно решение №61 от 03.05.1973г по гр.д №40/1973г ОСГК. Правилото на чл. 189 ГПК и препращането към него в чл.579 ал.2 ГПК сочи , че законът не прави разлика в значението на ръкописния подпис и подписа чрез отпечатък от десния палец , когато са отнася до изискване за писмена форма, при засвидетелствана пред нотариуса недъгавост включително . Частен е случая , при който действителна , трайна невъзможност за полагане на ръкописен подпис и саморъчно изписване на имената в нотариалния акт поради недъг не е била налице и на това основание ,по иск на положилия палец прехвърлител е съдебно установено , че е нарушен чл.579 ГПК ,като е прогласена нищожността на акта поради неспазване на предписаната в закона форма. Формалната нищожност при нотариалното прехвърляне в този случай не дава основание за извод ,че липсва писмена форма за договор , който ще има значението на предварителен , щом страната е изпълнила полагането на пръстов отпечатък пред нотариуса със съзнанието, че осъществява една писмена форма , за да прехвърли собствеността. Ирелевантно при извод за писмена форма , каквато законът изисква и за наличие на обвързващ предварителен договор по чл. 19 ал.1 ЗЗД , е дали невъзможността за ръкописно изписване на име и подпис в нотариялно оформения договор е била едностранно симулирана, или погрешно е указана от нотариуса. Както полагането на ръкописен подпис , така и полагането на пръстов отпечатък от палец в договора е съзнателно действие на страната , което извършено пред нотариус ,засвидетелства безпорочно волеизявление за договорна обвързаност – доколкото не се установи факт за противното. Двата случая законът третира като писмена форма , поставя ги под общ правен режим при установяване на пороците на волеизявлението, или авторството му. Щом прехвърлителят сам , пред нотариуса , е положил отпечатък от своя десен палец в документа , този документ свидетелства за изразеното волеизявление във форма , която законът приравнява на писмена. Същото се отнася и до негови свидетелстващи изявления, свързани с договора. От казаното разрешение следва възможността за конвертиране на формално опороченият договор за покупко- продажба в предварителен договор с предмет същия имот , при същите условния , както са били уговорени , ако порокът се свежда до нарушаване на особените правила за форма на нотариалния акт поради неправилната преценка на нотариуса за необходимост от прилагане на чл.527 ал.2 ГПК . При конверсия не се касае за нов договор ,за да е необходимо и двете страни да изразят допълнително съгласие за настъпването на ефекта . Достатъчно е при сключването страните да са имали съгласие и то да е било в обема права и задължения , характеризиращи конвертирания договор , в случая предварителен по чл. 19 ал.1 ЗЗД . Потестативното право на иск по чл. 19 ал.3 от ЗЗД съществува и в полза на кредитора по обявен за нищожен поради липса на форма договор за продажба на недвижим имот, ако са налице и в съдебния спор се установят условията за конверсията му в предварителен .
Предвид гореизложеното и с оглед възприетото от въззивния съд обратно разрешение по поставения въпрос , касационната жалба е основателна .
При постановяване на обжалваното решение е било безспорно изяснено , че с нот. акт №31 от 26.03.2009г , т .І н.д№23/2009г на Нотариус Кр. П. е оформен договор за покупко- продажба на 4/6 ид. част от недвижим имот – апартамент в сграда с административен адрес [населено място] , с продавач Т. Г. К. и купувач настоящата ищца В. П. Д. за сумата 31 000 лева , която сума според съдържанието на нотариалния акт е платена на продавача, същият положил отпечатък от десен палец, вместо подпис и три имена. По същия начин е оформена и декларацията на по чл.264 ал.1 ДОПК и други изходящи от лицето документи по нотариалното дело . По иск, заведен от продавача Т. Г. К. за установяване нищожност на нотариалното действие на основание чл.576 и чл. 579 от ГПК в тази връзка и за нищожност на договора поради неспазване на предписаната форма (чл.26 ал.2 ЗЗД) , с влязло в сила решение №113 от 23.07.2010г по гр.д №378/2010г на РС Айтос е установено ,че окачественото от нотариуса състояние на старост и констатирана трудност при изписване на имената неправилно е приравнено на недъгавост по смисъла на чл. 579 от ГПК , ищецът не е бил неграмотен или недъгав ,за да е налице необходимост той да поставя пръстов отпечатък вместо подпис ,поради това нотариалното действие е нищожно , нарушени са били особените правила за форма на нотариалния акт ,който е прогласен за нищожен , съответно нищожна на основание чл. 26 ал.2 ЗЗД е сделката за покупко- продажба ,поради неспазване на предписаната в закона форма
При така съдебно установените обстоятелства и прогласени последици от тях , е предявен иска на купувача В. Д. с правно основание чл. 19 ал.3 ЗЗД срещу наследниците на починалия понастоящем продавач Т. К. , който иск е основан на твърдението за ковертиране на нищожен поради неспазена нотариална форма договора за покупко- продажба в обвързващ страните предварителен договор и който иск неправилно е отхвърлен от въззивния съд по съображението ,че при положен пръстов отпечатък пред нотариуса липсва изискваната от чл. 19 ал.1 ЗЗД писмена форма за предварителен договор. Както вече се изтъкна , писмената форма е обективирана в документа , а договорът в случая съдържа всички съществени условия на един окончателен договор, заедно със свидетелстващо изявление на продавача ,че цената е получена . Недокзано остава оспорването на това обстоятелство от правоприемниците на ответника по иска , неоснователно е и оспорването на възможността за успешно провеждане на иска по съображението , че идеална част от правото на собственост принадлежи на трето лице, в случая до размера на 1/6 ид. част. Липсата на покана към съсобственик да изкупи съгласно изискванията на чл. 33 ал.1 от ЗС не е пречка за обявяване на предварителния договор за окончателен в процесните 4/6 ид. части ,в който смисъл Върховен касационен съд уеднакви и установи практика с реш.№52/1982г ОСГК и по реда на чл. 290, чл. 291 ГПК съгл. реш.№250 от 2010 по гр.д №3/2009 ІІІ г.о и реш.№54 от 2010г по гр.д №4683/2008 ІV. г.о ,която се споделя и но настоящия състав . Правата на собственост на прехвърлителя в рамките на проверката по чл.363 ГПК се установяват от доказателствата по приложените по гр.д № 379/2009г и гр.д .№517/2009г на РС Айтос – нот. акт №169 от20.06.1989г по н.д №385/1989г, препис-извлечение от акт за смърт №205 от 08.102001г за съпругата му Ц. Й. К. ,влязло в сила решение по гр.д.№809/2004г на ВКС ІІ г.о и нот. акт № 30 том І н.д№22 от 2009г за дарение на идеална част , сключен предния ден между същите страни ,договорили и процесния , прогласен за нищожен като нотариална форма договор от 26.03.2009г ; удостоверение за наследници на общ. А. от 15.04.2011г на починалия Т. Г. К.. Целият описан имот е с данъчна оценка 44545,60 лв съгласно удостоверение от 28.11.2011г по чл.264 ДОПК , издадено от [община], като съгласно приложената скица №882/09г, няма изменение в регулационното положение на сградата ,в която надлежно , с оглед изискванията при нотариално прехвърляне, е описан продаваемия по договора апартамент и неговата идентификация е установена .
Доказаното основание на иска , при горните обстоятелства обуславя отмяна на обжалваното въззивно решение и постановяване на друго решение по същество от настоящата инстанция на основание 293 от ГПК, с което искът по чл. 19 ал.3 ЗЗД следва да бъде уважен ,като ефектът на конвертирането бъде зачетен. Съгласно чл. 364, ал. 1 ГПК ищцата дължи следващите се разноски по прехвърлянето на имота, а именно – нотариална такса по сметка на ВКС, съгласно чл. 85, ал.2, вр. с чл. 87 ., определена по раздел II, т. 8 от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, съобразно материалния интерес, възлизаща на сумата 157,58 лв., както и местен данък съгласно чл. 32, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци за придобиване на имота по сметка на [община] в размер на сумата 742,43 лв, съгласно чл. 47, ал. 2, вр. с чл. 46 ал. 1, т. 1 ЗМДТ.
При този изход на спора ответниците по жалбата следва да бъдат осъдени да заплатят на жалбоподателката направените по делото разноски за всички инстанции – общо 975,50 лева , от които заплатени такси и адвокатско възнаграждение в първа инстанция 797 лева , както и установените и поискани разноски за държавни такси пред касационна инстанция.
Водим от горното, Върховният касационен съд, ІІІг.о.
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивно решение № І- 171 от 12.12.2012 по гр.дело № 2036/2012г. на Бургаски окръжен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА :
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН на основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД по иск на В. П. Д. ЕГН [ЕГН] от [населено място] с постоянен адрес [улица], срещу ответници П. Т. Г. ЕГН [ЕГН] от [населено място] , Д. Т. К. ЕГН [ЕГН], П. М. М. [ЕГН] , Н. М. П. [ЕГН] ,С. Т. В. ЕГН [ЕГН],всички от [населено място], наследници на починалия Т. Г. К. ЕГН [ЕГН] , сключеният на 26.03.2009г между и Т. Г. К. ЕГН [ЕГН] като продавач и В. П. Д. ЕГН [ЕГН] като купувач в нищожна нотариална форма с нот. акт №31 т.І рег.163 н.д №23/2009г на Нотариус К. П. с рег.№556 НК район РС Айтос договор , който е предварителен за покупко-продажба и съгласно който Т. Г. К. с ЕГН [ЕГН] продава на В. П. Д. ЕГН 3607050572от [населено място] [улица], следния свой собствен недвижим имот : 4 /6 ид.ч. (четири шести идеални части) от самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ , находящ се на административен адрес [населено място] , общ А. , обл Б. , [улица] вх.А ет.1 Ж. „Светлина”,която сграда е построена в общинско място, съставляващо ПИ №2247 в кв.127 по подробния устройствен план на [населено място] , с разгърната застроена жилищна площ на апартамента от 87,07 кв.м. ,състоящ се от две спални , дневна , кухня , баня и тоалетна , антре и домакинско помещение , при граници : североизток и югозапад -външен зид , северозапад – стълбище и Н. В. ,югоизток – външен зид ,отгоре Д. И. , отдолу- магазин , ведно с принадлежащото му избено помещение №5 със застроена площ от 12 кв.м. при граници : : североизток -външен зид , югозапад-коридор ,северозапад –Д. И. , югоизток – Н. В. ,заедно с принадлежащото му таванско помещение №1 със застроена площ от 24 кв.м ,което се състои от две стаи с обща тоалетна ,при граници : : североизток, северозапад и югоизток – външен зид , югозапад коридор , ведно с 7.515% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, срещу продажна цена от 31 000 лева (тридесет и един хиляди лева ) , заплатена напълно и брой към момента на сключване на договора .
ОСЪЖДА В. П. Д. от [населено място] с постоянен адрес [улица], ЕГН [ЕГН] да заплати в полза на [община] сумата от 742,43 лв. местен данък , както и да заплати на сметка на Върховен касационен съд държавна такса в размер на 157,58 лв, за които суми служебно да се впише възбрана върху имота.
ОСЪЖДА П. Т. Г. ЕГН [ЕГН] от [населено място] , Д. Т. К. ЕГН [ЕГН], П. М. М. [ЕГН] , Н. М. П. [ЕГН] ,С. Т. В. ЕГН [ЕГН],всички от [населено място] ,да заплатят на В. П. Д. от [населено място] с постоянен адрес [улица], ЕГН [ЕГН] разноски за всички инстанции в размер на 975,50 лева
Решението е окончателно.
На В. П. Д. да се издаде заверен препис от решението след представяне на доказателства за внасяне на определения местен данък и държавна такса и на удостоверение, че П. Т. Г., Д. Т. К., П. М. М. , Н. М. П. и С. Т. В. не дължат публични държавни и общински вземания, за което да й бъде издадено съдебно удостоверение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар