Решение №317 от 40862 по гр. дело №1803/1803 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

Р Е Ш Е Н И Е

№ 317

С. 15.11.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 11 октомври две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1803/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С определение № 592 от 12.05.2011г., постановено по настоящото дело № 1803/2010г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Кюстендилския окръжен съд, № 272 от 16.07.2010г. по в.гр.д. № 232/2010г., с което е оставено в сила решението на Дупнишкия районен съд, от 28.12.2009г. по гр.д. № 3/2008г., с което са отхвърлени предявените от [фирма] против Н. Г. П., починала в хода на производството и заместена от наследниците й, искове по чл. 207, ал. 1, т. 2 КТ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата 4050 лв., от които 3422,04 лв. главница и 627,96 лв. лихва.
Ответниците по жалбата М. А. П., В. М. М. и А. М. П. чрез пълномощника си адв. Г. Г. молят решението да се остави в сила.
Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по материалноправния въпрос дали липсата на данни за извършена инвентаризация на стоково-материални ценности е пречка за реализиране на отговорността на отчетника за липса на парични средства в касата.
По поставения въпрос ВКС намира следното:
Инвентаризацията е способ, чрез който се обхващат процесите и фактите, настъпили през определен период в предприятието, и оказали влияние върху неговите активи и пасиви. Чрез инвентаризацията се установяват наличните активи и пасиви към точно определена дата. Инвентаризация на активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет – чл. 22, ал. 1 от Закона за счетоводството /ЗС/. Годишната инвентаризация обаче не е предпоставка за ангажиране на отговорността на отчетника, тъй като инвентаризация може да се направи по всяко време и за какъвто и да е период. Неизвършването на инвентаризация не е пречка за установяване на липси и съответно ангажиране на отговорността на материалноотговорно лице.
С оглед дадения отговор на поставения въпрос касационната жалба е основателна.
За да отхвърли предявеният от [фирма] против Н. Г. П. иск по чл. 207, ал. 1, т. 2 КТ, въззивният съд е приел, че липсите следва да бъдат установени при пълно доказване въз основа на първична счетоводна документация, а в случая е установено, че в обекта не е била извършвана инвентаризация на стоково-материалните ценности съгласно чл. 22 от Закона за счетоводството, поради което липсва първична счетоводна документация за фактическите наличности към възникването и прекратяването на трудовото правоотношение с ответницата. Приел е, че констатираните от вещото лице различия между отбелязванията на приходите по касовия апарат и по касовата книга и отчетените от Н. П. по касов и банков път суми, както и направените признати разходи с разходо-оправдателни документи, не доказват твърдението на ищеца, че е претърпял имуществена вреда от виновно поведение на ответницата, изразяваща се в констатирана липса в касовата наличност към 25.06.2006г.
Неправилно въззивният съд е приел, че липсата на инвентаризация е пречка да се установи движението на стоково-материални ценности и пари в предприятието, съответно да се установи наличието или не на липси. Ако няма извършени, уточнени и осчетоводени инвентаризации през процесния период, чрез назначената в съдебното производство счетоводна експертиза може да се направи пълен счетоводен анализ /проверка/ на всички приходи и разходи – приети и отчетени от касиера суми през отчетния период, по първични документи, приети и надлежно осчетоводени. В случая обаче заключенията на вещото лице са изготвени само по счетоводни книги, при което е възможно съставеното салдо да е некоректно поради пропуски в обработката на документите. Необходимо е вещото лице да извърши пълен счетоводен анализ на всички приходи и разходи, като изготви таблица-равносметка, с която да се установи движението на средствата за отчетния период и каква наличност следва да има в момента на предаването.
Изложеното налага въззивното решение да се отмени и делото да се върне на въззивния съд за ново разглеждане от друг съдебен състав, при което да се изслуша експертиза със задача, поставена както е посочено по-горе.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивното решение на Кюстендилския окръжен съд, № 272 от 16.07.2010г. по в.гр.д. № 232/2010г.
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар